• $15,959
  • €17,048
  • 951.482
  • 2380.9
14 Ağustos 2012 Salı

Şirketler artık kar payı avansı dağıtabilir

Sermaye piyasasına tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kar payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esaslara ilişkin Tebliğ geçtiğimiz hafta (9 Ağustos tarihli Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Söz konusu şirketler 2012 yılından başlamak üzere ortaklarına kar payına mahsuben ara dönem finansal tablolara göre oluşan karlar üzerinden kar dağıtabilecekler.
İntifa senedi sahiplerine, ortak olmayan yönetim organı üyelerine ve ortaklar dışında kara katılan diğer kimselere ise kar payı avansı ödenemeyecek.

GENEL KURUL KARAR ALACAK
Şirketlerin kar payı avansı dağıtabilmeleri için, kar payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara göre kar edilmiş olması ve şirket genel kurulunca kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması gerekecek.
Genel kurulca karar alınabilmesi için anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin toplantıda hazır olması ve toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun, limited şirketlerde ise toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğunun, kar payı avansı dağıtılması yönünde olması gerekecek.
İlgili hesap dönemi öncesinde ödenen kar payı avansları, ilgili olduğu yılın net dönem karından mahsup edilecek. Mahsup işlemi yapılmadan, şirket genel kurulunca kar payı dağıtılmasına ve kar payı avansı ödenmesine karar verilemeyecek.

DAĞITILACAK KAR PAYI AVANSI
Dağıtılacak kar payı avansı; geçmiş yıllar zararları, vergi, fon ve mali karşılıkların, ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi sahipleri ve kara katılan diğer kimseler için ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem karından indirilmesi suretiyle hesaplanacak.
Aynı hesap dönemi içinde izleyen ara dönemlerde de kar oluşması halinde dağıtılacak kar payı avansı tutarı, yukarıda belirtilenlerin yanı sıra önceki ara dönem veya dönemlerde ödenmiş olan kar payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanacak.
Ödenecek kar payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemeyecek.

KAR PAYI AVANS ÖDEMELERİ
Kar payı avansı ortaklara, genel kurul kararını izleyen en geç altı hafta içerisinde, payları oranında ödenecek. Kar payı avansı ödemelerinde, imtiyazlar dikkate alınmayacak.
Ortakların sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu olmaları halinde borç, ödenecek kar payı avansından mahsup edilecek.
İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması ya da zarar oluşması durumunda, varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerden karşılanamayan fazla ödenmiş olan kar payı avansları ortaklar tarafından şirkete iade edilecek.

YENİ ORTAKLARA ÖNCELİK
Kar payı avansı dağıtıldıktan sonra sermaye artırımı yapılması ve aynı hesap döneminde tekrar kar payı avansı dağıtmak istendiğinde;
- Eski ve yeni ortakların dönem içerisinde her pay için aldıkları toplam kar payı avans tutarları eşitleninceye kadar yeni ortaklara öncelik verilecek,
- Eski ve yeni ortakların hesap dönemi içerisinde her pay için aldıkları toplam kar payı avans tutarları eşitlendikten sonra, ödenecek kar payı avansı tutarı mevcut ortaklara payları nispetinde ödenecek.

VERGİ KESİTİSİ
Vergi kanunlarına göre, dağıtılan avans kar payları üzerinden elde edenin hukuki niteliğine göre vergi kesintisi yapılacak. Kesilen vergiler, avans kar payı dağıtımının yapıldığı aya ait muhtasar beyanname ile beyan edilecek. Örneğin gerçek kişi ortakara yapılan avans kar payı ödemeleri üzerinden yüzde 15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacak.
Avans kar payı dağıtılmasında transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanmayacak. Ancak yıl içinde dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması ya da zarar oluşması durumunda, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanacak.

KAR PAYININ BEYANI 
Avans kar payı dağıtımında kurum ortakları açısından elde etme, kurumun yıllık safi kazancının kesinleşip, avansın kar dağıtım kararı uyarınca dağıtılan kardan mahsup edildiği tarihte gerçekleşecek. Ancak bu süre, ilgili hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi içeren hesap döneminin sonunu geçemeyecek.
Örneğin, 2012 yılında alınan kar payı avansları, 2012 yılı karının kesinleşip kar payı avanslarının mahsup edileceği 2013 yılında şirket ortağı tarafından elde edilmiş sayılacak. İstisna tutarını aşması halinde, 2014 yılı Mart ayında beyan edilecek.

<p>Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

'ABD'nin teröre yapmış olduğu destek kök salmadan bir an önce yıkılmalı!'

doğanın güldüren yüzü! Onları daha önce hiç böyle görmediniz

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (23 Mayıs 2021)

Gıda Komitesi enflasyon için toplanıyor! Yeni teşvikler devreye giriyor