• $16,7279
  • €17,7095
  • 988.274
  • 2529.88
2 Ağustos 2012 Perşembe

Adli tatilde vergi davaları

Adli tatil, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun (İYUK) 61. maddesinde 'çalışmaya ara verme' başlığı altında yer alıyor. Söz konusu düzenlemeye göre, 'Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.' Adli tatil döneminde nöbetçi mahkemeler görev yapıyor.
VERGİ DAVALARINA ETKİSİ
İYUK'un 8. maddesinin üçüncü fıkrasında; 'Bu kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır' hükmü yer alıyor.
Buna göre, İdare ve Vergi Mahkemelerinde açılacak davalarda, dava açma süresinin son gününün adli tatile rastlaması halinde, dava açma süresi adli tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzuyor.
Dikkat edilmesi gereken nokta, sürenin herhangi bir gününün değil; 'son gününün' adli tatile rastlaması. Son günü adli tatile rastlamayan süreler açısından adli tatilde geçirilen sürelerin bir etkisi bulunmuyor.
TAHSİLAT İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALAR
Adli tatilin süre uzatıcı etkisini düzenleyen İYUK 8/3'de 'bu kanunda yazılı süreler' ibaresi yer alıyor. İbarenin sözel (lafzi) yorumundan, düzenlemenin sadece İYUK'ta yazılı olan süreleri ilgilendirdiği anlamı ortaya çıkıyor.
Böyle bir yorum benimsendiğinde; ödeme emri, teminat isteme, ihtiyati haciz gibi işlemlere karşı açılacak olan davalarda sürenin uzamasının söz konusu olmayacağı sonucu ortaya çıkıyor.
Konuyla ilgili farklı yargı kararları var. Ayrıca, uzmanlar arasında da görüş ayrılığı bulunuyor. Konunun yasal olarak düzenlenmeye ihtiyacı var. Yasal düzenleme yapılıncaya kadar bu nitelikteki işlemler üzerine açılacak davalarda süre yönünden dikkatli olunması gerekiyor. Bu bağlamda, son günü adli tatile rastlasa bile tahsilat işlemlerine karşı nöbetçi mahkemeye dava açılmasını öneriyoruz.
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN İPTAL KARARI
Geçtiğimiz günlerde basında, adli tatille ilgili son değişiklikleri de içeren 650 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan değişikliklerin büyük bir bölümünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğine yönelik haberler yer aldı.
Söz konusu haberler, Anayasa Mahkemesi'nin internet sitesinde (www.anayasa.gov.tr) yer alan açıklamalara dayanıyor. Anayasa Mahkemesi'nin kararı incelendiğinde, adli tatille ilgili değişikliğin de iptal edildiği açıkça anlaşılıyor.
NE OLACAK?
Adli tatile ilişkin 650 sayılı KHK ile yapılan düzenlemenin iptal edildiğinin açıklanması, bazı çevrelerin 'şimdi ne olacak' sorusunu yöneltmelerine neden oldu. Hemen belirtelim, hiçbir şey olmayacak.
Nedenine gelince, iptal kararı henüz yürürlüğe girmedi. Anayasa Mahkemesi, iptal kararının Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten 6 ay sonra yürürlüğe gireceği kararını verdi. Karar henüz yayınlanmadığından belirtilen süre de geçmedi. Dolayısıyla, 650 sayılı KHK ile yapılan değişiklikler halen yürürlükte. Bu nedenle, şu aşamada söz konusu iptal kararı herhangi değişikliğe neden olmayacak...

İdareye yapılan başvurularda bekleme süresi
İYUK' göre; ilgililer haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurabiliyor. İdare bu başvuruya 60 gün içinde bir cevap vermezse istek reddedilmiş sayılıyor. İlgililer, 60 günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, konusuna göre Danıştay'a, idare ve vergi mahkemelerine dava açabiliyor.
Başvuru tarihinden itibaren 60 günlük süre içinde idarece verilen cevap kesin değilse, bu cevap istemin reddi sayılarak dava açılabileceği gibi, kesin cevap da beklenebiliyor. Bu takdirde dava açma süresi işlemiyor. Ancak bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemiyor.
Dava açılmaması veya davanın süreden reddi hallerinde, 60 günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren 60 gün içinde dava açılabiliyor.

Yurtdışı borçlanmasıyla emeklilik
02.08.1970 doğumlu bayanım. Türkiye'de sigorta başlangıcım 01.09.1989 olup, 1989-1991 yılları arasında toplam prim ödeme gün sayım 447'dir. 1998 yılında evlenerek Almanya'ya gittim, Almanya'da herhangi bir çalışmışlığım yok, ev hanımıyım. Ne kadarlık bir süre yurtdışı borçlanması yaparak, ne zaman ve hangi kurumdan emekli olabilirim? Borçlanma için ne zaman başvurmalıyım? Zehra Doğangüzel
Türkiye'deki sigortalılığınızın 4/a (SSK) statüsünde olduğunu kabul ederek sorunuzu yanıtlıyoruz. 01.09.1989 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emeklilik için 20 yıllık sigortalılık süresi, 46 yaş ve 5375 prim günü şartlarına tabisiniz.
Buna göre, 4928 gün borçlanmanız gerekiyor. Türkiye'deki sigortalılığınız 4/a statüsünde ise yine bu statüden yani SSK emeklisi olursunuz. Emeklilik şartlarından en son yaş şartını (46 yaşınızı) 02.08.2016 tarihinde tamamlayarak emekliliğe hak kazanacağınızdan, bu tarihe kadar istediğiniz zaman borçlanabilirsiniz. Ancak borçlanma primi asgari ücrete endeksli olduğundan ve asgari ücrette her yıl arttığından borçlanma için başvuru zamanına siz karar vermelisiniz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Adaletin kuvvetli, kuvvetlilerin de adaletli olmaları gerekir.'
  Blaise Pascal

<h2><span style='font-size: 1.6rem;'>Yonca-Onuk Tersanesi<span style='font-weight: normal;'> ve </sp

ULAQ VE SALVO'NUN ARDINDAN DENİZLERDEKİ YENİ GÜÇ SANCAR!

Karahantepe geçici çatıyla korunma altına alınacak

Her gün iki tane yumurta tüketirseniz... İşte vücudunuza etkileri

Sadece ormandaki malzemeleri kullanarak yaptı! Milyonlarca kişi tarafından izlendi