• $15,9788
  • €16,9391
  • 948.775
  • 2388.27
9 Ekim 2011 Pazar

Kooperatif evi ne zaman edinilmiş sayılır?

Başlıktaki sorunun yanıtı, kooperatif yoluyla edinilen evin satılması halinde önem arz ediyor. 
Zira kooperatif yoluyla edinilen evin iktisap (edinme) tarihinden başlayarak belli bir süre içinde satılması halinde, elde edilen kazanç için vergi ödenmesi söz konusu olabiliyor. 
Gelir Vergisi Kanununun 'Değer artışı kazançları' başlıklı Mükerrer 80. maddesine göre,  ivazsız (bedelsiz) olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere, gayrimenkullerin iktisap tarihinden başlayarak 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren iktisap edilenlerde beş yıl, bu tarihten önce iktisap edilenlerde ise dört yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar, değer artış kazancı sayılıyor.
Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, 2011 yılında 8 bin lirası gelir vergisinden müstesna olup, safi kazacın istisna tutarını aşmaması halinde beyan edilmesi ve vergi ödenmesi gerekmiyor.
Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunuyor.
Gayrimenkulün elden çıkarılmasında iktisap bedeli, gayrimenkulün, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü'nce belirlenen TEFE (ÜFE) artış oranında artırılarak tespit ediliyor. Ancak endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekiyor.
EDİNME TARİHİ
Gayrimenkullerde iktisap, Türk Medeni Kanunu'nun 705. maddesi uyarınca, tapuya tescille olmakta. Buna göre, iktisap edilen gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, değer artışı kazancının tespiti yönünden iktisap tarihi olarak, gayrimenkulün tapuya tescil edildiği tarih esas alınıyor.Ancak, gayrimenkulün tapuya tescil tarihinden önce sahibinin fiilen kullanımına bırakıldığı bazı özel hallerde iktisap tarihi olarak tapuya tescil tarihi yerine fiilen kullanıma bırakılma tarihi kabul ediliyor.
Buna göre, konut yapı kooperatiflerinden gayrimenkulü fiilen kullanıma hazır şekilde teslim alanların, söz konusu gayrimenkulleri fiilen kullandıklarını; tahsis belgesi, teslim tutanakları, su, elektrik, telefon, doğalgaz faturaları ve benzeri belgelerle tevsik etmeleri halinde, değer artışı kazancının tespiti yönünden fiilen kullanıma başladıkları tarih iktisap tarihi olarak kabul ediliyor.
BİR ÖRNEK
Ahmet Bey,  kooperatif üyeliği karşılığında iktisap ettiği gayrimenkulüne, 20.04.2007 tarihinde su, elektrik ve telefon bağlattırarak, bu tarihten itibaren fiilen kullanmaya başlamış, gayrimenkulün Ahmet Bey adına tapu tescili ise 21.11.2008 tarihinde yapılmış olsun.
 Ahmet Bey, kooperatif üyeliği karşılığında iktisap ettiği gayrimenkulüne 20.04.2007 tarihinde su, elektrik ve telefon bağlattırarak, bu tarihten itibaren fiilen kullanmaya başlamış olduğunu ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile ispatlaması durumunda, değer artışı kazancının tespiti açısından beş yıllık sürenin hesabında, iktisap tarihi olarak gayrimenkulün fiilen kullanılmaya başlandığı 20.04.2007 tarihi esas alınacaktır.

Doğum iznimden sonra tazminatımı alarak işten çıkabilir miyim?
3,5 AYLIK hamileyim, doğum iznimi kullanıp işbaşı yaptıktan sonra tazminatımı alarak işten çıkabilir miyim? İlknur Çila
Kıdem tazminatına hangi hallerde hak kazanılacağı 1475 sayılı (eski) İş Kanununun 14. maddesinde sayılmış. Bu haller arasında doğum nedeniyle işten ayrılma hali sayılmamış.
Dolayısıyla, doğum izninizi kullanıp işbaşı yaptıktan sonra işten ayrılmanız halinde kıdem tazminatına hak kazanamazsınız.
56 yaşınızı doldurduğunuzda emekliliğe hak kazanırsınız 
22.04.1979 doğumluyum. 01.08 1996'da SSK girişim var, halen sigortalılığım devam ediyor. Ne zaman, hangi yaşta emekli olabilirim? Ali Elmalı
01.08.1996 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden emekli olabilmeniz için 25 yıllık sigortalılık süresi, 56 yaş ve 5825 prim günü şartlarına tabisiniz.
5825 gün prim ödemiş olmak koşuluyla, 56 yaşınızı dolduracağınız 22.04.2035 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız.

AKLINIZDA BULUNSUN
Yolsuz tapu tescilinin geçersizliği

YOLSUZ olarak oluşturulan tapu sicil kaydı hiçbir zaman mülkiyet hakkı kazandırmaz. Başlangıcından beri yolsuz ve geçersiz olan tapu kaydının iptaline ilişkin mahkeme kararı yenilik doğuran değil; mevcut durumu saptayan nitelik taşır. Bu yoldaki hüküm tapu sicili kaydının geçersiz ve yolsuz olduğunu belirleyen bir hüküm olup, bu tür kayıtlarda iyiniyetle edinme kuralının uygulanması mümkün değildir.

GÜNÜN SÖZÜ
'İnsanlığı büyük tehlikelere sokan hep sözde 'kısa yollar' olmuştur. Yazık ki, her defasında daha kısa bir yolun bulunduğu haberlerinin sevinciyle hep yollarından ayrılıyorlar ve yollarını kaybediyorlar.' Nietzsche  Jonathan Swift

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister