• $15,9575
  • €16,8781
  • 946.482
  • 2372.35
10 Temmuz 2011 Pazar

Asgari ücrete bağlı olarak değişen sosyal güvenlik parametreleri

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2010 yılı sonunda aldığı karar gereği 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren yılsonuna kadar uygulanacak günlük asgari ücret 16 yaşından büyükler için 27,90 TL, 16 yaşından küçükler için 23,85 TL. 
Yeni asgari ücrete bağlı olarak, başta sigorta primine esas kazanç sınırları, borçlanma primleri ve idari para cezaları olmak üzere, sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin birçok parametre de değişti.

PRİME ESAS KAZANÇ SINIRLARI
5510 sayılı SS ve GSS Kanununa göre, prime esas kazanç alt sınırı, 1 Mart 2011 tarihinden itibaren sigortalıların yaşlarına uygun asgari ücret; üst sınırı ise 16 yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin altı buçuk katı.
Buna göre, 1 Temmuz-31 Aralık 2011 tarihleri arasında prime esas kazanç alt sınırı 16 yaşından büyükler için günlük 27,90 TL, aylık 837 TL; 16 yaşından küçükler için günlük 23,85 TL, aylık 715,50 TL oldu. Üst sınır ise yaş ayrımı olmaksızın günlük 181,35 TL, aylık 5.440,50 TL olarak uygulanacak.
ÇIRAKLARIN SİGORTA PRİMİ
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primleri, bunların yaşlarına uygun asgari ücretin yüzde 50'si üzerinden ödeniyor.
Buna göre 2011 yılının ikinci yarısında sigorta primleri, 16 yaşından büyükler için günlük 13,95 TL, aylık 418,50 TL; 16 yaşından küçükler için ise günlük 11,93 TL, aylık 357,75 TL üzerinden hesaplanacak.
BORÇLANMA PRİMLERİ
Başta doğum, askerlik ve yurtdışı hizmet borçlanması olmak üzere borçlanma primleri, prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak üzere, sigortalının kendisi tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden yüzde 32 oranında hesaplanıyor.
Buna göre 1 Temmuz'dan sonra yapılan borçlanmalarda, borçlanılan her bir günü için ödenecek prim tutarı en az 8,93 TL, en fazla 58,03 TL olacak.
Örneğin; bir çocuk için iki yıllık (720 gün) doğum borçlanması yapmak isteyen kadın sigortalı en az 6.428 lira borçlanma primi ödeyecek. İki çocuk için dört yıl (1440 gün) borçlanılması halinde ise ödenecek prim tutarı 12.856 lira olacak.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ
İsteğe bağlı sigortalılar da prime esas kazanç alt sınırı ile üst sınırı arasında kalmak üzere, kendileri tarafından belirlenen prime esas kazanç üzerinden yüzde 20 malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, yüzde 12 genel sağlık sigortası primi olmak üzere toplam yüzde 32 oranında prim ödüyorlar.
Asgari ücretteki artışa bağlı olarak 2011 yılının ikinci yarısında ödenecek isteğe bağlı sigorta primi, sigortalının tercihine göre aylık 268 lira ile 1.741 lira arasında olacak.
BAĞ-KUR'LULARIN (4/b'li) PRİMLERİ
4/b (Bağ-Kur) sigortalılarının primleri de prime esas kazanç sınırları arasında olmak üzere beyan ettikleri gelir tutarı üzerinden ödeniyor. Buna göre Temmuz-Aralık/2011 aylarında ödenecek sigorta primleri için beyan edilecek aylık gelir tutarı 837 TL ile 5.440,50 TL arasında olacak. Ancak yanlarında sigortalı çalıştıranlar, çalıştırdıkları sigortalılardan ücreti en yüksek olan sigortalının ücretinden az gelir beyan edemeyecek.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ
Herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı, asgari ücretin üçte birinden fazla olanlar, gelir durumlarına göre aylık 33,48 TL ile 200,88 TL arasında genel sağlık sigortası primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilecekler.
EN DÜŞÜK SGK İDARİ PARA CEZASI 83,70 TL
5510 sayılı SS ve GSS Kanununda belirlenmiş olan fiiler için uygulanacak idari para cezaları, fiilin gerçekleştiği tarihte 16 yaşından büyükler için geçerli olan aylık asgari ücret esas alınarak belirleniyor. 2011 yılının ikinci yarısında işlenen fiiller için uygulanacak idari para cezaları da 837 TL olan aylık asgari ücrete göre hesaplanacak. Buna göre, asgari ücretin onda biri olan en düşük ceza 83,70 TL; asgari ücretin on iki katı olan en yüksek ceza ise 10.044 TL olacak.

Emekli ikramiyesinde iptal kararı yürürlüğe girdi
SON defa Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılmadığı için emekli ikramiyesi alamayanlara müjde...
Beklenen Karar yayımlandı. Üstelik yeni bir düzenleme yapılması için süre de verilmedi ve iptal kararı dün itibariyle yürürlüğe girdi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı gibi birden fazla sosyal güvenlik kurumuna prim veya kesenek ödemiş olup, birleştirilmiş hizmet süreleri toplamı üzerinden emekli aylığı bağlananlara, Emekli Sandığı'na tabi çalışmalarının karşılığı olarak emekli ikramiyesi ödenebilmesi için, son defa Emekli Sandığı'na tabi görevden emekliye ayrılmış olmaları şartı getiren yasa hükmünü ikinci defa iptal eden Anayasa Mahkemesinin Kararı, dünkü (9Temmuz 2011 tarihli) Resmi Gazete'de yayımlandı.

DERS GİBİ KARAR
ANAYASA Mahkemesi daha önce de son defa Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılmayanlara emekli ikramiyesi ödenmesini engelleyen hükmü iptal etmişti. Hükümet ise 27 Haziran 2010 ve 17 Mayıs 2011 tarihli AKŞAM'daki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi, yine emekli ikramiyesi ödenmesini engelleyecek şekilde düzenleme yapmış, iptal kararının gerekçesi göz ardı edilip, iptal edilen hükümde olduğu gibi, emekli ikramiyesi ödenmesi için 'Son defa Emekli Sandığı'na tabi görevlerden emekliye ayrılma' şartı yeni düzenlemede de korunmuştu.
Anayasa Mahkemesi, Anayasa'nın 153. maddesinin son fıkrasında yer alan, 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar' hükmü gereği, aynı konuda farklı bir yasada düzenleme yapsa bile sonuçları kadar gerekçeleri de bağlayıcı olan Anayasa Mahkemesi kararlarını etkisiz veya sonuçsuz bırakacak tutum ve davranışlardan kaçınmak ve iptal edilen kuralları yeniden yasalaştırmamak zorunda olan ve iptal edilen yasanın yerine yeni düzenleme yaparken kararların gerekçelerini de göz önünde bulundurmakla yükümlü olan yasama organının, ilk iptal kararından sonra yaptığı ikinci düzenlemenin Anayasa'nın 153. maddesine aykırı olarak yasalaştığı gerekçesiyle iptaline karar verdi.
Konunun detaylarını önümüzdeki hafta ele alacağız...

GÜNÜN SÖZÜ
'Zamanında tembellik edip bir adım atmayanlar, sonradan yüzlerce adım atmak zorunda kalırlar.'   Giovio

<p>CATS, İnsansız  Hava Araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı  h

İnsansız hava araçlarının gözü 'CATS'

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak