• $15,5565
  • €16,2533
  • 898.859
  • 2423.36
4 Aralık 2012 Salı

Anonim şirketlerde genel kurul çağrısı

Anonim şirketlerde genel kurul toplantılarıyla ilgili bilgileri önceki yazımızda kısaca aktarmıştık. Bu yazımızda, genel kurul çağrısı ve çağrı usulü hakkında bilgiler aktaracağız.

YETKİLİ KİM?
Anonim şirketlerde olağan ve olağanüstü genel kurullar ile imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, görev süresi sona ermiş olsa bile yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.Yönetim kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması ya da toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması halinde, mahkemeden izin alan pay sahibi genel kurulu toplantıya çağırabilir.
Şirket sermayesinin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan (veya esas sözleşmede öngörülmesi halinde daha az sayıdaki pay sahiplerince oluşturulan) azlık pay sahipleri, yönetim kurulundan, gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulun toplantıya çağrılmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri hususların gündeme konulmasını yazılı olarak noter aracılığıyla isteyebilirler. Gündeme madde konulması isteminin, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olması gerekir.
Azlık pay sahiplerinin, genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin yönetim kuruluna yaptıkları başvurunun kabul edilmesine rağmen 45 gün içerisinde toplantı çağrısının yönetim kurulu tarafından yapılmaması halinde azlık pay sahipleri, genel kurulu toplantıya çağırabiliyor.
Tasfiye halinde olan şirketlerde tasfiye memurları, görevleriyle ilgili konular için genel kurulu toplantıya çağırabiliyorlar.

ÇAĞRI USULÜ
Genel kurul toplantı çağrısı, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her durumda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilan ile yapılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.
Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Çağrısı yapılan ilk toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır.
Azlığın istemi üzerine, genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilirErtelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

ÇAĞRISIZ TOPLANTI
Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, çağrı usulüne uyulmaksızın genel kurul olarak toplanabilir ve bu toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. Genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklıdır.

SORULAR VE CEVAPLAR

Tapu harcı zaten artırıldı
Ben yurtdışında çalışıyorum. Bu nedenle Türkiye gündemini tam takip edemiyorum. Sayın Mehmet Şimşek'in emlak satış vergilerinin artacağına dair beyanını işittim. TOKİ'den 2009'da aldığım evimin taksitlerini banka kredisiyle ödemekteyim. Henüz tapumu almadım. Acaba yeni gelecek zam oranları bizleri etkiler mi? Etkileyecekse banka borcumu kapatarak zam gelmeden tapumu almayı düşünüyorum. O.B. Özcan
Değerli okurumuz, emlak satış vergileri adında bir vergi yok. Sorunuzdan; tapu harcındaki artışı kastettiğinizi tahmin ediyoruz. Eğer öyleyse tapu harcında 22 Eylül 2012 tarihinde artış yapıldı ve binde 16,5'tan binde 20'ye çıkarıldı. Dolayısıyla şu aşamada krediyi kapatarak tapunuzun devrini yaptırmanızın size bir faydası olmaz.

<p>Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Ümit Yaşar, meslek hayatının ilk röportajını Akşam Gazete

Ümit Yaşar'dan polemik yaratacak sözler... 'Veliaht yok, taklitler var'

NASA görüntüleri paylaştı! Mars'taki gizli geçidin sırrı ne?

Hayvanların şaşırtan dostluğu! Onları hiç böyle görmediniz

Akdeniz'de zehirli deniz kestanesi tehlikesi