• $7,4781
  • €9,0711
  • 442.096
  • 1565.01
03 Mayıs 2011 Salı

Torba Yasa'da uzayan süreler

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

Kamuoyunda 'Torba Yasa' olarak bilinen 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuru ve ödeme süreleri 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bir ay uzatıldı. Ancak bu uzatma, bazı ödeme sürelerini kapsamıyor.
VERGİ BORÇLARI
Torba Yasa'nın yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihi itibarıyla;
l Vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan (kesinleşmiş) vergi borçları ve cezaları ile,
l Yargı aşamasında olan ihtilaflı (kesinleşmemiş) vergi ve cezalar için,
2 Mayıs 2011 olan başvuru süresi 31 Mayıs 2011 Salı gününe (bu tarih dahil) kadar, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran 2011 Perşembe gününe kadar (bu süre dahil) uzadı.
MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI
2006, 2007, 2008 ve 2009 yıllarına ilişkin olarak; gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı, katma değer vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi artırımı yapacak olan mükelleflerin, 2 Mayıs 2011 olan başvuru süresi 31 Mayıs 2011 Salı gününe (bu tarih dahil) kadar, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran 2011 Perşembe gününe kadar (bu süre dahil) uzadı.
STOK AFFI
l İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınması,
l Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan (hayali) kasa mevcutları ile ortaklardan olan alacakların düzeltilmesi, için 31 Mayıs 2011 tarihinde sona erecek olan başvuru ve ödeme süresi 30 Haziran 2011 Perşembe gününe kadar (bu süre dahil) uzadı.
Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallara ilişkin kayıtların fiili duruma uygun hale getirilmesi için düzenlenecek faturanın düzenlenme tarihi de 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
İNCELEME SAFHASINDA BULUNAN VERGİLER
Torba Yasa'nın kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, 25 Şubat 2011 tarihinden önce başlanılan vergi incelemeleri ile takdir işlemleri sonucu tarh edilen ve 2 Mayıs 2011 tarihine kadar tebliğ edilen vergiler için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, ihbarnamenin tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün'e çıkarıldı. 
PİŞMANLIKLA BEYAN
Torba Yasanın kapsadığı dönemlere ilişkin olarak pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere beyan edilecek vergiler için verilecek beyannamelerin verilme süresi 31 Mayıs 2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran 2011 Perşembe gününe kadar (bu süre dahil) uzadı.
PRİM BORÇLARI
Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan 2010 Kasım ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile başvuru tarihi itibariyle ödeme imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi borçları için 2 Mayıs 2011 olan başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzadı.
Asgari işçilik uygulamasına ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri ile idari para cezaları için başvuru süresi de Mayıs ayı sonuna kadar uzadı. Ancak SGK prim borçlarına ilişkin 30 Haziran olan ilk taksit ödeme süresi uzamadı. Vergi borcu ile prim borçlarını yapılandıranlar her iki borç türüne ilişkin ilk taksiti de Haziran ayında ödeyecekler. İzleyen taksit ödemeleri, bir ay prim bir ay vergi borcu taksit ödemesi şeklinde devam edecek.
BORÇ YAPILANDIRMASI BOZULANLAR
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını 5510 sayılı Kanunun geçici 24 veya 25. maddelerine göre yapılandırdığı halde, taksit ödeme yükümlülüğünü yerine getiremediği için bu hakkını kaybetmiş olanların, bozulmuş olan yeniden yapılandırma anlaşmalarının ihyası (canlandırılması) için 2 Mayıs 2011 olan başvuru süresi 31 Mayıs tarihine kadar (bu tarih dahil) uzadı.
SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULANLAR
30 Nisan 2008 tarihi itibariyle beş yıldan fazla süreye ilişkin prim borcu nedeniyle sigortalılık süresi durdurulan Bağ-Kur sigortalılarından, durdurulan bu sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanacak faizle birlikte 2011 Temmuz ayı sonuna kadar ödemek isteyenler de 31 Mayıs 2011 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine başvurabilecekler.
DİĞER KAMU BORÇLARI
Vergi ve sigorta prim borçları dışında kalan Yasa kapsamındaki diğer kamu borçları için 2 Mayıs 2011 tarihinde sona eren başvuru süresi 31 Mayıs 2011 Salı gününe kadar (bu tarih dahil) kadar, ilk taksit ödeme süresi ise 30 Haziran 2011 Perşembe gününe kadar (bu süre dahil) uzadı.

Yurtdışında 2 yıl çalışan bir kişi yurtdışı borçlanması yapacak
YURTDIŞINDA 2 yıl çalışan bir kişi yurtdışı borçlanması yapacak. SSK'dan emekli olması için son yedi yılda 3,5 yıl 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışması gerekir. Son 3,5 yılın 2 yılını yurtdışı borçlanması yapıp kalan 1,5 yılda 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışsa, 4/a sigortalısı olarak emekli olabilir mi? Diğer bir ifadeyle, son 3,5 yıla yurtdışı borçlanması dahil edilir mi? Ö.D.
Yurtdışı çalışması, emeklilik tarihiden geriye doğru son yedi yıllık süre içinde olsaydı, borçlanılan yurtdışı çalışma süreleri 3,5 yıllık sürenin hesabına dahil edilirdi. Türkiye'de son defa sigortalı olunan tarihten önce yurtdışında geçen çalışma sürelerinin Türkiye'de son defa sigortalı olarak çalışılan tarihten sonra borçlanılmış olması, borçlanılan bu sürelerin son dönem sigortalılık süresine sayılmasını sağlamıyor. Sonuç itibariyle, son 3,5 yılın iki yılını yurtdışı borçlanmasıyla, kalan 1,5 yılı 4/a kapsamında çalışarak son 3,5 yılda 4/a kapsamında prim ödemiş olma şartı sağlanamıyor.

<p>Trump Destekçileri Kongre Binası’nı bastı hayatını  kaybedenler ve gözaltına alınanlar oldu

ABD'de devir teslim töreni nasıl olacak?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşıldı

Mandaların eksi 10 derecede yemek arayışı