• $7,5251
  • €9,0344
  • 410.734
  • 1538.04
24 Nisan 2011 Pazar

KOD'dan çıkmanın yolu KDV artırımından geçiyor

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapmış olduğu bir açıklamada, KOD'a giren bazı mükelleflere uygulanan ve KDV iadesinde 'özel esaslar' olarak bilinen uygulamadan kurtulma imkanı sağlanacağına yönelik bilgiler vermişti. Şimşek yapılacak düzenlemenin gerekçesini şu sözlerle açıklamıştı:
'Düzgün çalışan sanayici ve ihracatçımız, adreste bulunmadığı, beyanname vermediği ya da belge ibraz etmediği için özel esaslar kapsamına giren mükelleflerden mal aldığında KDV iadelerinde sıkıntıyla karşı karşıya kalıyordu. Yeni düzenlemede bu sıkıntıları da ortadan kaldırmayı amaçladık. Tebliğle getirilen hak, düzgün çalışan çok sayıdaki ihracatçı ve sanayicimizi de rahatlatacak. Matrah artırımı yoluyla daha önce ağırlaştırılmış özel esaslara göre takip edilen çok sayıdaki mükelleflerimiz genel esaslara tabii olacak. Bilindiği gibi risk analizine dayalı denetim modeline geçiyoruz. Bu model öncesi böyle bir düzenleme mükelleflerimiz için de bir fırsattır.'

TEBLİĞ YAYINLANDI
Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamanın ardından konu ile ilgili açıklamaları içeren 115 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği önceki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Tebliğ'e göre haklarında 'olumsuz tespit bulunan' bir kısım mükelleflerin 6111 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un KDV artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanmaları halinde 'özel esaslardan' çıkarılmaları söz konusu olabilecek.

KİMLER KOD'DAN ÇIKABİLECEK?
Tebliğ'e göre, Aralık 2009 ve önceki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında;
- Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) kullanma,
- Beyanname vermeme,
- Adresinde bulunamama,
- Defter ve belge ibraz etmeme nedenleriyle özel esaslara tabi olan (KOD'da bulunan) mükellefler, KOD'dan çıkıp 'genel esaslara' dönebilecekler.
Ancak, halk arasında 'naylon faturacı' olarak bilinen SMİYB düzenleyenler, uygulama kapsamı dışında. Bu durumdakilerin, vergi artırımında bulunsalar bile özel esaslardan kurtulmaları (KOD'dan çıkmaları) mümkün değil.

NE YAPILMASI GEREKİYOR
Yukarıda belirttiğimiz nedenlerle KOD'da bulunan mükelleflerin; öncelikle 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6111 sayılı Kanun'un 7 ve 9. maddeleri kapsamında KDV artırımında bulunmaları gerekiyor.
Ancak, sadece KDV artırımında bulunulması sorunu çözmeyecek. Özel esaslardan kurtulmanın en kestirme yolu, artırım nedeniyle ortaya çıkacak olan ilave verginin derhal ödenmesi. Bununla birlikte, ödemeyi derhal yapamayacak durumda olanların teminat göstererek de özel esaslardan kurtulmaları mümkün. Teminat gösterme yolunu tercih edenlerin, teminat gösterme usulü ile ilgili açıklamalar, 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği'nde (X/6) numaralı bölümünde yer alıyor.

KOD'DAKİ MÜKELLEFLERDEN ALIM YAPANLAR
Kendi haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte alım yaptıkları veya daha alt safhalarla ilgili olumsuz rapor veya tespit bulunması nedeniyle özel esaslara tabi olan mükellefler de uygulama açısından küçük bir farklılık var. Bunlar, tüm yıllar için değil; sadece söz konusu rapor ya da tespitin dayanağı olan, alım yaptıkları dönemleri içeren takvim yılı itibariyle KDV artırımında bulunmuş olmaları halinde genel esaslara dönebilecekler. Bu kapsamda olanlarda da genel esaslara dönüş tarihi olarak artırımda bulunulan tutarın tamamının ödendiği veya belirtilen şekilde teminat gösterildiği tarih dikkate alınacak.

AKLINIZDA BULUNSUN - İfraz (ayırma) nedir?
İfraz (ayırma), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin İmar Kanunu hükümleri doğrultusunda iki ya da daha fazla parçalara bölünmesi işlemidir. İfrazın iki türü vardır: Parselasyon niteliğinde olan ifraz; imar parsellerini oluşturmak amacıyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yeşil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrılan yerlerden herhangi birini kapsayacak şekilde yapılan ayırma işlemidir. Parselasyon niteliğinde olmayan ifraz; kamu hizmetlerine terk edilecek alanlar kapsamında bulundurmayan ve yalnızca bir parselin birden fazla parçalara ayrılması işlemidir.

GÜNÜN SÖZÜ
Ahlak olmayan yerde kanun hiçbir şey yapamaz.'  Napoleon

<p>Ermenistan üzerindeki küresel güç mücadelesinin uzun süreceğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Öğ

Ermenistan'daki durum kimi, nasıl etkileyecek?

Kahramanmaraş'ta 3 mahalle karantinaya alındı

Türkiye'deki yaban hayatı fotokapana yakalandı

Güneş patlamalarının kaynağı ilk kez belirledi