• $7,3078
  • €8,776
  • 403.203
  • 1533.32
10 Nisan 2011 Pazar

Danıştay 'BES'te anaparadan vergi kesilemez' kararı verdi

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

İstanbul 3. Vergi Mahkemesi'nin, bireysel emeklilik sisteminden ayrılan sigortalıya sigorta şirketi tarafından yapılan ödemelerin tamamı üzerinden değil, getirisi üzerinden vergi kesintisi yapılması gerektiğine ilişkin kararının kanun yararına bozulması istemi üzerine konuyu inceleyen Danıştay 4. Dairesi, hukuka aykırı bir sonuç ifade etmediği gerekçesiyle vergi mahkemesi kararının kanun yararına bozulmasının hukuken olanaklı olmadığına karar verdi.
OLAY NEYDİ?
Gelir Vergisi Kanunu'nun (GVK) 75. maddesinin ikinci fıkrasının 15 numaralı bendine göre; tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler, menkul sermaye iradı sayılıyor.
Menkul sermaye iradı sayılan bu ödemeler üzerinden de GVK'nın 94. maddesine göre sistemde kalma süresine bağlı olarak farklı oranlarda vergi kesintisi yapılıyor. Kesinti oranları; yüzde 5 ile yüzde 15 arasında değişiyor. 
Ancak kesinti, yatırılan primlerin getirisi üzerinden değil, anapara dahil tamamı üzerinden yapılıyor.
YATIRILAN PARADAN AZ ÖDEME YAPILABİLİYOR
Diyelim ki küçük tasarruflarınızı değerlendirmek amacıyla bireysel emeklilik sistemine giriyorsunuz. Aradan birkaç yıl geçiyor. Yatırdığınız para bir yandan nemalandırılıyor. Zamanla paraya ihtiyaç duyuyorsunuz. Sigorta şirketine başvuruda bulunup sistemden çıkmak istediğinizi söylüyorsunuz. Onlar da 'hay hay' diyor ve hesap çıkartılıyor.
Siz nemalı olarak biriken paranızın hayalini kurarken, yatırdığınız anapara kadar bile ödeme yapılmıyor. Bunun birinci sebebi, sigorta şirketinin masraflarına karşılık bir miktar kesinti yapması. İkinci sebebi ise verginin yapılan ödemenin tamamı üzerinden kesilmesi. Yani yatırdığınız anapara üzerinden de vergi kesiliyor. Durum böyle olunca ortaya traji-komik manzaralar çıkması da kaçınılmaz oluyor. Düşünsenize, bankaya 10 bin TL para yatırıyorsunuz. Biraz faiz tahakkuk ediyor. Çekmek istediğinizde size 9 bin TL ödeme yapılıyor. 'Böyle şey olur mu?' dediğinizi duyar gibiyiz. Evet, normal şartlarda böyle bir şey olmaz. Ancak özel sigorta ve emeklilik şirketlerinin ödemelerinde aynen bu durum yaşanıyor.
İşte Danıştay'ın kararı yaşanan bu hayal kırıklığını ortadan kaldırıyor.
KESİNTİ, GETİRİ ÜZERİNDEN YAPILMALI
Vergi Mahkemesinin kararı, yukarıda açıkladığımız maddede ödemelerden kastedilenin sigortalıya ödenen tutarın (anapara dahil) tamamının değil, bu paranın getirisi olduğu, dolayısıyla elde edilen gelirin (getirinin) menkul sermaye iradı kabul edilmesi ve vergi kesintisinin bu miktar üzerinden yapılması gerektiği şeklindeydi. Danıştay'ın kararı da Vergi Mahkemesinin kararı paralelinde.
Danıştay kararına göre de sigortalının sigorta şirketine yaptığı ödemeler dolayısıyla elde ettiği gelir (ödenen primlerin getirisi) menkul sermaye iradı sayılacağından, sigorta şirketince yapılan ödemenin anapara dışında kalan kısmı menkul sermaye iradı niteliğinde olup, sigortalıya iade edilen toplam ödeme üzerinden vergi kesintisi yapılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır (Dn. 4. Dairesinin 24.01.2011 tarih ve E. 2009/8882, K. 2011/269 sayılı Kararı; Bkz. www.yaklasim.com).
Sonuç itibariyle, Danıştay'ın kararına göre, bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin sadece getirisi üzerinden vergi kesintisi yapılması, anapara üzerinden vergi kesintisi yapılmaması gerekiyor.

Trafik cezalarının faizi artmadı
GEÇTİĞİMİZ günlerde neredeyse tüm gazetelerde trafik cezalarına uygulanan faizlerin artırıldığına ilişkin haberler yer aldı. Söz konusu haberlerde; trafik cezalarına uygulanan faizlerin aylık yüzde 1,40'dan yüzde 5'e çıktığı ifade edildi.
Trafik cezalarına uygulanacak faiz oranı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 115. maddesinde düzenlenmiş olup, 2005 yılı başında yürürlüğe giren hükme göre;
'Ödeme derhal yapılmadığı takdirde para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir ay içinde ödenmeyen cezalar için her ay % 5 faiz uygulanır. Aylık faizin hesaplanmasında ay kesirleri tam ay olarak dikkate alınır. Bu suretle bulunacak tutar cezanın iki katını geçemez.
Süresinde ödenmeyen para cezaları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri uygulanır...'
Yasa hükmüne paralel düzenleme ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 165. maddesinde 18 Mayıs 2007 tarihinde yapılan değişiklikte de yer alıyor.

Torba Yasaya göre ödenebilecek isteğe bağlı prim borçları
EŞİM 1988 de SSK'lı oldu. Belli aralıklarda isteğe bağlı prim ödedik, ödemediğimiz dönemler oldu.  Ödeyemediğimiz günleri 6111 sayılı Torba Yasaya göre ödeyebilir miyiz? Osman Yıldız
506 sayılı SSK'nın mülga 85. maddesine göre, isteğe bağlı sigorta priminin art arda üç ay ödenmemesi halinde, isteğe bağlı sigortalılık, primi ödenmiş son ayın bitiminden itibaren sona eriyordu.
1 Ekim 2008 tarihinden itibaren isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen süreler 4/b (Bağ-Kur) kapsamında geçen sigortalılık süresi olarak değerlendirilmeye başlandı ve 5510 sayılı SS ve GSS Kanununa göre, isteğe bağlı sigorta primlerinin, ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde ödenmesi gerekiyor. 12 aylık süreden sonra ödenen primler iade ediliyor.
6111 sayılı Torba Yasa, 2010 yılı Kasım ayı ve önceki aylara ilişkin olup 25 Şubat 2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde 25 Şubat 2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş olan ve ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi borçlarının ödenmesine imkan sağlıyor. Bunun dışında geçmişte ödeyemediğiniz isteğe bağlı sigorta primlerini Torba Yasa kapsamında ödemeniz mümkün değil.

GÜNÜN SÖZÜ
'Gerçek mutluluk zirvede yaşamakta değil; oraya tırmanabilme biçeminde saklıdır.'   Gabriel Garcia Marquez


<p>Türkiye, adı sonradan 'post-modern darbe' olarak konulan müdahaleyle 24 yıl önce tanıştı. Peki, b

28 Şubat bitti mi? 28 Şubat'ın dinamikleri neler?

Çorum'da 7 bin 291 litre sahte içki ele geçirildi

İstanbul'da yüzde 50 kapasiteyle kafe ve restoranlar ilk müşterilerini aldı

Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitim başlandı! İşte ilk kareler