• $7,4142
  • €9,0383
  • 442.576
  • 1542.45
12 Temmuz 2012 Perşembe

Teşvik belgesi nasıl alınır?

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

Teşvik belgesi, bir yatırımın özelliklerini içeren, yatırımın kayıtlı değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi durumunda üzerinde kayıtlı destek unsurlarından yararlanma olanağı sağlayan bir belgedir. Teşvik belgeleri Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da belirtilen amaçlara uygun olarak gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenir.
Teşvik belgesinin düzenlenmiş olması teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak diğer mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin verilmesi gerekliliğine dayanak oluşturmayacağı gibi söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaz.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Teşvik belgesi almak için; gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, birlikler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri başvurabiliyor.
Kuruluş süreci tamamlanmamış tüzel kişiler adına yapılacak teşvik belgesi müracaatları hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmıyor.
BAŞVURULACAK YER
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için Ekonomi Bakanlığı'na başvurulması gerekiyor. Ancak, genel teşvik uygulamaları kapsamında yer alan, sabit yatırım tutarı 10 milyon TL'yi aşmayan ve Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Teşvik Tebliği)'de belirtilen yatırımlar için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki yerel birimlere de başvurulabiliyor.
Teşvik belgelerinin geçerlilik süresi içerisindeki işlemlerle ilgili başvurular, teşvik belgesi başvurusunu değerlendiren ilgili kuruma yapılacak. Başvurular, Teşvik Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilerek ilgili merci tarafından sonuçlandırılacak.
Ancak devir, satış, ihraç, kiralama ve yatırımcı talebine istinaden yapılan iptaller dışındaki teşvik belgesi iptali işlemlerine ilişkin başvurular ile yatırım konusu değişikliği ve yatırımın nakli konusundaki talepler 'Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün görüşü alınarak sonuçlandırılacak.
ARANACAK BELGELER
Teşvik belgesi başvurularında aranan belgeler 20 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de açıklanmış olup özetle şöyle:
- Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı başvuru dilekçesi,
- Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi,
- Tebliği ekindeki örneğe uygun olarak hazırlanmış, her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri,
- Bakanlığa yapılacak başvurularda 400 TL'nin, yerel birimlere yapılacak başvurularda ise 300 TL'nin Bakanlık hesabına, 100 TL'nin ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına dair belge,
- Yatırımcı firmanın ortaklık yapısı, sermaye miktarı ve faaliyet konuları açısından nihai durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği.
- Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere; Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı,
- Yatırım türüne göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınacak 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı' veya 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı' veya karara ilişkin yazı,
- Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve Tebliğin 2 numaralı ekinde belirtilen bilgi ve belgeler.
- Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında stratejik yatırımlar için aranan kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu,
- Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Stratejik yatırımlara sağlanan KDV iadesi
Biz mermer firması olarak işçilerimizin performansını artırmak amacıyla çalışma sahamızın tamamını kapalı alana taşıyoruz. Hızla devam eden bir inşaat çalışmamız var ve büyük ücretler ödüyoruz. İnşaat harcamalarımızın KDV tutarlarını stratejik yatırımlarda KDV iadesi teşviki kapsamında iade alabilir miyiz? G. Elen
Teşvik tebliğinde belirtilen kriterlerin tamamını birlikte sağlayan ve ithalat bağımlılığı yüksek ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırım olarak değerlendiriliyor.
Aranan kriterlerden birkaç örnek vermek gerekirse; asgari sabit yatırım tutarının elli milyon liranın (KDV iadesi için 500 milyon liranın) üzerinde olması, üretilecek ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin aynı ürünün ithalatından az olması, gerçekleştirilecek yatırımla asgari yüzde 40 oranında katma değer sağlanması gerekiyor.
Bu bağlamda yapmakta olduğunuz yatırımın stratejik yatırım olarak değerlendirilmesi ve inşaat harcamaları ile ilgili KDV iadesi teşvikinden yararlanmanız mümkün gözükmüyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Her bildiğinizi söylemeyin ama her söylediğinizi bilin.'
MarcelLenoir

<p>Peki, yeni gelen aşılar nasıl uygulanacak? Toplum  Kovid-19’a karşı ne zaman bağışıklık kaz

Kısıtlamalar kalkıyor mu?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Gaziantep'te tır kazası! Yol trafiğe kapandı