• $13,5977
  • €15,3192
  • 795.391
  • 1951.17
28 Ağustos 2011 Pazar

Yurtdışından işyeri naklinde muafiyet

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona erdirilerek, Türkiye Gümrük Bölgesine nakledilmesi halinde serbest dolaşıma giren sermaye malı ve diğer malzemeye muafiyet tanınıyor.

Gümrük vergisi muafiyeti;

l Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az on iki ay süreyle işletme tarafından fiilen kullanılmakta olan,
l Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,
l Söz konusu işletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan eşya ve malzeme ile sınırlı olarak uygulanıyor.
MUAFİYET KOŞULLARI
Sermaye malları ve diğer malzemeye tanınan muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini 'kesin olarak sona erdiren' işyeri sahibine tanınıyor. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan bir işletme ile herhangi bir bağlantı kurma amacına yönelik işletmeler için muafiyet uygulanmıyor.
Muafiyet hakkı, sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı işte çalışan kişilere tanınıyor. Yani muafiyet için önemli olan işyeri sahibinin yurtdışında kaldığı süre değil; aynı nitelikteki işin yurtdışında yapıldığı süredir.
Kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraşan ve bu faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden tüzel kişiler ile mesleklerini Türkiye Gümrük Bölgesinde yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bir serbest meslek veya benzer bir faaliyetle uğraşan gerçek kişilere de gümrük vergisi muafiyeti tanınıyor.
Muafiyetten yararlanmak için muafiyet kapsamındaki eşyanın belli bir süre içinde getirilmesi gerekiyor. Buna göre; mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, eşya ve malzemenin işletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerinin sona erdirildiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi zorunlu.
GEREKLİ BELGELER
Muafiyetten yararlanılabilmesi için işle ilgili yetkili kişi tarafından, işyeri faaliyetleri devam ederken veya sona erdirildikten sonra iki grup belgelerle birlikte gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekiyor.

l Yurtdışından temin edilerek dış temsilciliklerimizce tercümeleri onaylanmış belgeler:
l Ekonomik faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili ülke resmi makamlarından alınacak belge,
l İşletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere ilişkin belgeler,
l Serbest dolaşıma girişi istenilen makine ve sair eşyanın varsa faturaları ve işyeri demirbaş kayıtlarına ilişkin belgeler,
l Yerleşim yerinin nakledildiğine ilişkin dış temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi.
l Serbest dolaşıma girişi istenilen malların marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına ilişkin ayrıntılı olarak düzenlenmiş liste.
l Türkiye'den temin edilecek belgeler:
l İşyeri açma izin belgesi,
l Mahalli esnaf, sanatkar, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi.

Fazla alınan işsizlik ödeneğinin iadesi
2010 yılında işten çıkışım oldu, İŞKUR'a işsizlik ödeneği için başvurdum. 2010 Kasım ve Aralık aylarına ait işsizlik ödeneğimi aldım. 25.11.2010 tarihinde işe girişim oldu, ben İŞKUR'a bildirmedim. Ancak 2010 Aralık ayından 2011 Temmuz ayına kadar PTT hesabıma yatan işsizlik ödeneklerini almadım. Şimdi benden almış olduğum, işe girdiğim tarihten sonraki dönem ait işsizlik ödeneği faizi ile birlikte geri isteniyor. Bu borcu ödemem gerekir mi? Ali Kırım
İşsizlik ödeneği, sigortalı işsizin, hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren hesaplanıyor ve her ayın sonunda aylık olarak ödeniyor. İlk işsizlik ödemesi ise ödeneğe hak kazanma koşullarının yerine getirildiği tarihi izleyen ayın sonunda yapılıyor. İşsizlik ödeneği almakta iken işe giren sigortalının işsizlik ödeneği işe girdiği tarihten itibaren kesiliyor. Sigortalının kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte geri alınıyor.
Verdiğiniz bilgilere göre, 2010 Ekim ayında işsiz almışsınız ve 2010 Kasım ayında, ekim ayında işsiz kaldığınız tarihten Kasım ayı sonuna kadar olan işsizlik ödeneğini, aralık ayında da aralık ayına ilişkin işsizlik ödeneği almışsınız.
25.11.2010 tarihinde işe başlamanız nedeniyle işsizlik ödeneğinizin bu tarih itibariyle kesilmesi gerekiyordu. Sizden istenen fazla ödeme, 6 günlük kasım ayına ait, 30 günlük de aralık ayına ait fazla ödemeden kaynaklanıyor. Yapılan fazla ödemeyi, yasa gereği yasal faizi ile birlikte ödemeniz gerekiyor.

AKLINIZDA BULUNSUN
Muafiyet kapsamı dışındaki eşya
Yurtdışından işyeri naklinde işyeriyle ilgili olsa bile bazı eşyaların naklinde muafiyet uygulanmıyor. Bunlar:
l Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taşınabilir laboratuar veya dış yayın yapma birimleri benzeri ulaşım araçları,
l Canlı hayvan, hayvan yemleri ile tohum ve fidanlar,
l Hammadde, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıt.

GÜNÜN SÖZÜ
'Dur ve dinle; hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın.'  Kızılderili Atasözü

<p>Bu zamana kadar rol aldığı projelerle büyük bir hayran kitlesi elde eden ünlü oyuncu Murat Serezl

Yeni projesini ilk kez AKŞAM'a anlattı

Çay tiryakilerine kötü haber! Öyle bir zararı var ki...

Bizi böyle kandırıyorlarmış! Tüm hileleri ortaya çıktı

Çıngıraklı yılanın kuyruğunda bakın ne var!