• $15,5864
  • €16,2711
  • 902.423
  • 2421.7
20 Şubat 2011 Pazar

Maliye personeline ders yasağı

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar kimi zaman alanlarıyla ilgili konularda ders, seminer, kurs ve benzeri adlarla ders veriyorlar. Bunlarla ilgili esaslar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 'ders görevi' başlıklı 89. maddesinde düzenlenmiş olup, maddeye göre;
'Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile üniversite ve akademi (askeri akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir...'
Bu madde kapsamı dışında kalan diğer eğitim faaliyetleri için ise yetkili birimden ayrıca izin alınması gerekiyor.
Maliye Bakanlığı 9 Şubat 2011 tarihinde yayınladığı 2011/1 sayılı genelgeyle, etik davranış ilkelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle Bakanlık personelinin bazı eğitim faaliyetlerine katılmalarına yasak getirdi.

NELER YASAKLANDI?
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasını taşıyan genelgeye göre;
Bakanlık personelinin, bakanlık mensupları tarafından kurulanlar da dahil olmak üzere vakıf veya dernekler, sendika ve benzeri kurumlar ile bazı özel kuruluşların düzenledikleri eğitim faaliyetlerine katılmaları yasaklandı.
Genelge ayrıca, Maliye Bakanlığı'nın görev alanına giren konulara ilişkin eğitimlerin bakanlık mensuplarınca kurulmuş olan dernek veya vakıflar aracılığıyla yapılmasına da yasak getirdi.

YASAĞIN GEREKÇESİ
Genelge'de bakanlık çalışanlarından bazılarının; bakanlık mensuplarınca kurulmuş olanlar da dahil çeşitli vakıf veya dernekler, sendika ve benzeri kurumlar ile bazı özel kuruluşlarının düzenledikleri eğitim faaliyetlerinde ders veya kurs verdikleri, bu faaliyetlerin bakanlık birimleri tarafından yapılan giriş, yükseltme, uzmanlık ve bazı mesleki sınavlara hazırlık mahiyetinde olduğunun anlaşıldığı belirtildikten sonra, bu durumun 'Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' ilkelerine aykırılık oluşturduğu görüşüne yer veriliyor.

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
Genelgenin atıf yaptığı yönetmelikte yer alan ilkelerden bazılarına göre kamu görevlileri;
- Fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunamaz,
- Halkın kamu hizmetine güven duygusunu zedeleyen, şüphe yaratan ve adalet ilkesine zarar veren davranışta bulunamaz,
- Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerinin veya başkalarının kitap, dergi, kaset, CD ve benzeri ürünlerin satışını ve dağıtımını yaptıramaz,
- Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak herhangi bir kurum, vakıf, dernek veya spor kulübüne yardım, bağış ve benzeri nitelikte menfaat sağlayamaz.
- Görev, unvan ve yetkilerini kullanarak kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara menfaat sağlayamaz ve bunlar dışındakilere farklı davranarak çıkar çatışması yaratamaz.
Bakanlık çalışanlarının, özellikle kariyer sınavlarına hazırlık faaliyetlerinde ders veya kurs vermelerinin taşıdığı sakıncalar malum. Bu bakımdan, dile getirilen kaygılara aynen katılıyoruz. Darısı diğer birimlerin başına...
İsteğe bağlı prim ödemesi 1230 günü aşmamalı
EŞİmİn sigorta (SSK) başlangıcı 01.04.1986, ödenen gün pirim sayısı 2565. Şu anda eşimin sigortasını isteğe bağlı Bağ-Kur'dan ödüyoruz. Eşim 02.11.1991 ve 07.12.1998 tarihlerinde iki doğum yaptı. Bu doğumlardan dolayı gün kazancı ne kadar olur ve ne zaman emekli olmaya hak kazanır? Şu anda isteğe bağlı prim ödenirken ne zamandan itibaren SSK'lı olarak prim ödemeye başlamalı? Mazhar Gün
Doğum borçlanması, doğumdan sonraki iki yıllık süreyi aşmamak üzere çalışılmamış yani primi ödenmemiş süreler için söz konusu. Her iki doğumdan sonraki ikişer yıllık sürelerde prim ödenmemiş ise eşinizin 720'şer günden 1440 gün doğum borçlanması hakkı var.
Eşinizin SSK'dan emekli olabilmesi için emeklilik tarihinden geriye doğru prim ödenerek geçen son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödeme süresi içinde isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeme süresinin 1230 günü aşmaması gerekiyor.
Eşiniz, 01.04.1986 sigorta başlangıcıyla SSK'dan emeklilik için 20 yıllık sigortalılık süresi, 42 yaş ve 5075 prim günü şartlarına tabi. Eşiniz için 1440 gün doğum borçlanması yapmanız halinde prim gün sayısı mevcut SSK prim günüyle birlikte 4005 gün olur. İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeme gün sayısını 1070 güne tamamladığında (toplam prim günü 5075 gün olur) 42 yaşını da doldurmuş olursa SSK'dan emekliliğe hak kazanır.

AKLINIZDA BULUNSUN

Elektronik beyanname yetkisi 1 Mart'ta değişiyor
Dünkü (19.02.2011) Resmi Gazete'de yayımlanan 405 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi ile ilgili bazı değişiklikler yapıldı. 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girecek değişikliklere göre;
'Meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenen Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.
Bu tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce meslek mensuplarıyla mükellefler arasında düzenlenmiş ve hükmü devam eden Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesine/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine ait bilgilerin, meslek mensupları tarafından bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde elektronik ortamda https://intvd.gib.gov.tr/ adresinde yer alan internet vergi dairesine girişinin yapılması gerekmektedir.'

GÜNÜN SÖZÜ
'Hayatta herkes yanlışlık yapar; sadece ahmaklar yanlışlıklarında ısrar eder.' Cicero

<p>Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Ümit Yaşar, meslek hayatının ilk röportajını Akşam Gazete

Ümit Yaşar'dan polemik yaratacak sözler... 'Veliaht yok, taklitler var'

Okul bahçesine inşa ettiler! ''böcek oteliyle'' canlıların yaşamını öğreniyorlar

NASA görüntüleri paylaştı! Mars'taki gizli geçidin sırrı ne?

Hayvanların şaşırtan dostluğu! Onları hiç böyle görmediniz