• $15,8429
  • €16,7411
  • 927.55
  • 2394.83
17 Şubat 2011 Perşembe

İlanen tebligata veda zamanı

Devletin taraf olduğu işlemlerde, tebligat konusu büyük önem taşıyor. Zira bu işlemlerin diğer tarafı olanların itiraz ve dava açma süreleri tebliğin yapıldığı tarihle ilişkili olarak belirleniyor. Tebliğin ne şekilde yapılacağı ise kanunlarla belirlenmiş durumda. Tebliğin usullerini belirleyen temel kanun, 7201 sayılı Tebligat Kanunu. Bununla beraber, bazı özel kanunlarda da tebliğ usullerini düzenleyen hükümler yer alıyor. Bu durumda, söz konusu özel kanun hükümlerine göre işlem yapılıyor.
Tebliğ, birçok hukuk dalında olduğu gibi, vergi hukukunda da son derece önemli. Özellikle vergi tarhiyatı ve ceza kesme işlemlerinde; dava açma ve  zamanaşımı süreleri, tebligatla yakın ilişki halinde. Bu açıdan vergileme işlemlerinin temel kanunlarından olan Vergi Usul Kanunu (VUK), tebliğ konusunda özel ve kapsamlı hükümler içeriyor. VUK'da tebliğ konusu 93-109. maddeler arasında düzenlenmiş durumda.

İLANEN TEBLİGAT
VUK'un 103. maddesine göre;
l Muhatabın adresi hiç bilinmezse,
l Muhatabın bilinen adresi yanlış veya değişmiş ve bu nedenle gönderilen tebligat geri gelirse,
l Başka nedenlerle postayla tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa,
l Yabancı ülkede bulunanlara tebliğ yapılmasına imkan bulunmazsa
Tebliğ ilan yoluyla yapılıyor.
İlanın şekli ve içeriği ile ilgili hükümler VUK'un 104 ve 105. maddelerinde yer alıyor. İlan; ilana konu olan belgenin içerdiği miktara göre, ilgili dairenin panosunda, yerel gazetede veya ulusal gazetede yapılıyor.

Bu ilanların temel amacı, zamanaşımının kesilmesini sağlamak. Basın yoluyla ilan yapılmasının gerektiği durumlarda devlet açısından ciddi bir maliyet de ortaya çıkıyor. Üstelik, birkaç istisnai durum dışında bu ilana gerek olmadan sorunun çözülme yolu var.

ADRES KAYIT SİSTEMİNDEN YARARLANILMALI
Bir süredir uygulanan adres kayıt sistemi; kişilerin yerleşim yerlerine göre nüfus bilgilerinin güncel olarak tutulduğu, nüfus hareketlerinin her an izlenebildiği, TC Kimlik Numarasına göre kişiler ile ikamet adreslerinin eşleştirildiği bir uygulama niteliğinde.
Bu uygulamadan etkin şekilde yararlanabilmek için geçtiğimiz ay Tebligat Kanunu'nda değişiklikler yapıldı. Buna göre;
'Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması halinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır.'
'Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.'
'Adresini değiştiren kimse yenisini bildirmediği ve adres kayıt sisteminde yerleşim yeri adresi de tespit edilemediği takdirde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır.'
VUK'da da Tebligat Kanunu'nda yapılan bu değişikliklere paralel düzenlemeler yapıldığı takdirde, gerçek kişiler için ilanen tebligata gerek kalmayacaktır. Tüzel kişiler için ise kanuni temsilcilerin adres kayıt sistemlerindeki adreslerine tebligat yapılacağına ilişkin bir hükümle sorun çözüme kavuşturulabilir. Bu yolla, devletin gereksiz yere ilan masrafına girmesinin önüne geçilmiş olur.

Bedava kömürün yarattığı kirlilik
SOSYAL Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla 2003'ten beri düzenli olarak halka dağıtılan bedava kömürün düşük kalitesi nedeniyle çevre kirliliğine yol açtığı ortaya çıktı. 2010 yılının son 3 ayında dağıtılan kömürlerden alınan numunelerin çoğunun standartlara uygun olmadığı ve insan sağlığını tehdit edecek derecede kirletici olduğu tespit edildi. Çevre Bakanı Veysel Eroğlu verilen bir soru önergesine verdiği yanılta; 2010'un son 3 ayında dağıtılan kömürlerden alınan 28 numenin incelemesine göre, bunların sadece yüzde 18'nin standartlara uygun, yüzde 36'sının ise uygun olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Numunelerin yüzde 46'sına ilişkin sonuçların ise henüz çıkmadığını belirten Eroğlu, dağıtılan kömürlerin analizlerinin genellikle şikayet üzerine yapıldığını ifade etti.

SGK'nın cevabına cevap vermek zorunda mıyım?
1982-1985 yılarında devlet memuru olarak çalıştım. 2001 yılında SSK'dan emekli oldum. Emekli Sandığına tabi olarak çalıştığım süreye ait emekli ikramiyesini alabilmek için SGK'ya verdiğim dilekçe ile ilgili ret cevabı gelince de İdare Mahkemesinde dava açtım. SGK'nın İdare Mahkemesine yazdığı cevabın bir sureti de bana geldi. Bir sürü kanun maddesinden ve hukuk terimlerinden bahsediyor. Ben bu yazıya cevap verecek miyim? Davayı kazansam bile alacağım para zaten ne kadar tutacak ki. Nedim Kiriş
 Dava dilekçenize SGK'nın verdiği cevaba cevap vermek zorunda değilsiniz. SGK'nın verdiği cevap, dava dilekçenizde belirttiğiniz hususların dışında ilave bir açıklama yapmanızı gerektiriyorsa, SGK'nın ileri sürdüğü hususlara ilişkin ilave izahatta bulunabilirsiniz. Böyle bir gereklilik yoksa hiç cevap vermeyebilirsiniz. Ancak süreci hızlandırma açısından dava dilekçenizdeki iddialarınızın tekrarı (5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 89. maddesinde yapılan düzenlemenin de Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesini karşılamadığı ve anayasaya aykırı olduğu) ile SGK'nın verdiği cevapta yer alan karar örneklerinin dava konusu ile benzer olmadığını belirten bir cevap verebilirsiniz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Sevdiğimiz insanların her yalanında bir doğru; sevmediğimiz insanların her doğrusunda bir yalan ararız.'  (Dostoyevski)

<p> </p>

Türkiye'nin dev eserleri neden karalanıyor?

Perlit'e talep yağıyor! Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Kendi kendine giden yemek arabasıyla yemek hizmeti başladı

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama