• $7,426
  • €9,0108
  • 442.726
  • 1535.82
15 Eylül 2011 Perşembe

Gümrük yükümlülüklerinde uzlaşma

Metin Taş-Sezgin Özcan
Metin Taş-Sezgin Özcan
YAZARIN SAYFASI

6111 sayılı Kanun'la getirilen gümrük yükümlülüklerinde uzlaşma, konu hakkında idari düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle uygulanamıyordu. Geçtiğimiz ay sonunda çıkartılan ve 31 Ağustos itibariyle yürürlüğe giren Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği ile bu düzenlemenin uygulanmasının önündeki engeller kaldırıldı.
Böylece, gümrük idaresi ile yükümlü arasındaki uyuşmazlıklar mahkemeye taşınmadan idari aşamada çözümlenebilecek.

UZLAŞMANIN KAPSAMI
Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanunu'nda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezaların tümü uzlaşma kapsamında.
Yükümlü tarafından yapılan beyanın; ilgili gümrük idaresi tarafından kontrolü, ikinci muayeneye yetkili görevliler tarafından kontrolü, ikinci kontrol ve sonradan kontrol kapsamında denetlenmesi sonucu ek tahakkuku yapılan gümrük vergi alacakları ile kesilen para cezaları da uzlaşma kapsamında.

UZLAŞMANIN KONUSU
Gümrük Vergisi, İlave Gümrük Vergisi, Tek ve Maktu Vergi, Dampinge Karşı Vergi, Sübvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Ek Mali Yükümlülük, Toplu Konut Fonu, Tütün Fonu, Ek Fon, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu, Çevre Katkı Payı, Telafi Edici Vergi (İhracat)ve TRT Bandrol Ücreti (Ticari olmayan eşya için) uzlaşmanın konusu içinde yer alıyor.
Para cezaları bakımından ise 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 234, 235, 236, 237, 238, 239 ve 241. maddeleri ile 2976 sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 4., 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 51. ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 16. maddesi kapsamında kesilen para cezaları uzlaşma konusu yapılabiliyor.
Uzlaşma talebi, yükümlüye tebliğ edilen alacakların tamamı için yapılabileceği gibi vergiler veya cezaların tür itibariyle bir kısmı için de yapılabiliyor.
Şartlı muafiyet rejimlerine ilişkin hükümlerin ihlali sonucunda doğan alacağın tahsilinin yükümlüye tebliğinden itibaren 15 gün içinde, alacağa konu para cezaları uzlaşmaya konu edilebiliyor.

UZLAŞMAYA KONU OLAMAYACAK ALACAKLAR
- Gümrük vergilerinin matrahına giren, ancak aslı gümrük idarelerince takip ve tahsil edilmeyen vergi ve benzeri mali yükler uzlaşmaya konu edilemiyor.
- Aynı tür vergi veya cezanın bir kısmı için uzlaşma talebinde bulunulamıyor.
- İlgili mevzuat uyarınca alacak tutarının kesin tahsilinin öngörülmediği ve teminata bağlandığı durumlar uzlaşmaya konu edilemiyor.
- 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3. maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ve kabahatlerine ilişkin fiiller nedeniyle doğan vergi ve cezalar için uzlaşma talebinde bulunulamıyor.

BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ
Yükümlünün kendisi veya temsilcisi, küçükler ve kısıtlılar adına ise bunları temsile yetkili gerçek kişiler uzlaşma talebinde bulunabiliyor. Uzlaşma talebinde bulunabilmek için, belirtilen kişiler tarafından yönetmelikte yer alan forma uygun olarak, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine dilekçe ile müracaat edilmesi gerekiyor. Dilekçe taahhütlü posta ile de gönderilebiliyor.
Uzlaşma başvurusunun yetkili komisyonlar dışındaki gümrük idarelerine yapılmış olması halinde, talep derhal yetkili uzlaşma komisyonuna iletilir.
Aynı nitelikteki alacakların birden fazla gümrük müdürlüğünde veya başmüdürlük bağlantılarında yapılan işlemlere ilişkin olması halinde söz konusu alacakların toplamı tek bir uzlaşmaya konu olabiliyor. Bu durumda yükümlü tarafından yetkili uzlaşma komisyonuna başvurulması esas olmakla birlikte, uzlaşmaya konu alacaklara ilişkin detaylı bilgilerin verilmesi şartıyla, işlemin yapıldığı gümrük idarelerinden herhangi birine de başvurulabiliyor.
Uzlaşma taleplerinin, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve vergi aslına bağlı olsun ya da olmasın tüm para cezalarının yükümlüye veya ceza muhatabına tebliği tarihinden itibaren 15 günlük itiraz süresi içinde yapılması gerekiyor.

AKLINIZDA BULUNSUN
Uzlaşma talebinin sonuçları
Gümrük alacakları ile ilgili uzlaşma talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi duruyor. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde süre kaldığı yerden işlemeye başlıyor. Ancak sürenin bitimine 3 günden az kalmış olması halinde, süre 3 gün uzuyor.
Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunulması halinde, uzlaşma talep edilen alacaklar için başvuruya ilişkin süreç sonuçlanmadan itiraz veya dava yoluna gidilemiyor.

Emeklilik zamanını askerlik tarihi değiştirir
21.10.1989 tarihinde Bağ-Kur girişliyim. Primlerimi eksiksiz yatırdım. 1994 yılında 18 aylık askerlik primlerimi yatırdım. 01.01.1964 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim? Umut Arslan
Askerliğinizi ilk defa Bağ-Kur sigortalısı olduğunuz 21.10.1989 tarihinden önce mi, yoksa sonra mı yaptığınızı belirtmemişsiniz. Askerliğinizi ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten önce yaptıysanız, prim günümüzü
25 tam yıla (9000 güne) tamamlamak koşuluyla 50 yaşınızı dolduracağınız 01.01.2014 tarihinde; ilk defa sigortalı olduğunuz tarihten sonra yaptıysanız 51 yaşınızı dolduracağınız 01.01.2015 tarihinde emekli olabilirsiniz.

<p>EGE'DE TÜRKİYE'NİN HAKLILIĞI ÇOK AÇIKTIR'</p><p>'Adına Egeler denilen, aslında bizim Adala

'Ege'de Türkiye'nin haklılığı çok açıktır'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dünyanın en pahalı savaş jetleri hangileri? İşte dudak uçuklatan fiyatlar

Başkan Erdoğan, Elazığ'da deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı