• $13,4726
  • €15,2894
  • 793.592
  • 2011.16
2 Ağustos 2011 Salı

Emlak Vergisi işlemlerine Maliye'den balans ayarı

Emlak Vergisi bildirimi, özellikle de özürlülerin indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi işlemleri sırasında belediyelerin farklı uygulamaları söz konusu... Bazen yasal düzenlemelerin farklı yorumlanmasından, bazen de belediyelerin işgüzarlığından vatandaşın mağduriyeti söz konusu olabilmekte...
Yaşanan olumsuzlukları dikkate alan Maliye Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta yayımlanan (27.07.2011 tarih ve 28007 sayılı Resmi Gazete) 57 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile emlak vergisi bildirimi ve özürlülere ait indirimli bina vergisi oranının (sıfır) uygulamasında ortaya çıkan tereddüt ve farklı uygulamaları ortadan kaldırıp, uygulama birliği sağlamak üzere balans ayarı yapıldı.

BİLDİRİMLER YENİDEN DÜZENLENDİ
Emlak Vergisi Kanunu'nun 33. maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden nedenlerin bulunması halinde (geçici ve daimi muafiyetten faydalanılması hali dahil), emlakin bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye verilmesi gereken Emlak Vergisi bildirimleri yeniden düzenlendi (Tebliğ ve bildirimler için bkz. www.yaklasim.com).

BİLDİRİM DIŞINDA BELGE TALEP EDİLMEYECEK
Belediyelerce, mükelleflerden Emlak Vergisi bildirimi dışında tapu sureti, kimlik fotokopisi, vergi kimlik numarasını gösteren belge, elektrik ve su abone belgesi, yapı kullanma izin belgesi, m2 cetveli veya başkaca bir belge talep edilmeyecek.
Mükelleflere ait kimlik bilgileri, İçişleri Bakanlığı Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden, tapu kayıtları ise Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'nden alınacak. Mükelleflerin şehit, gazi, dul, yetim ve emekli olduklarına ilişkin bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından elektronik ortamda sağlanacak.
Belediyeler, Emlak Vergisi'ne konu taşınmazlara ilişkin öncelikle kendi kayıtlarında bulunan bilgi ve belgelerden faydalanacaklar ve gerek duymaları halinde bildirimlerin kontrolü amacıyla bildirime konu taşınmazlarda yoklama ve tespit yapacaklar.

MÜKELLEFİYET RE'SEN TERKİN EDİLECEK
Emlak Vergisi Kanunu'nun 30. maddesinde yer alan 'Tapu daireleri devir ve ferağ işlemini, işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın 15. günü akşamına kadar ilgili belediyelere bildirir' hükmü doğrultusunda belediyeler, devir ve ferağ işlemlerinden sonra devredenden tapu senedi veya herhangi bir belge istemeden devredenin Emlak Vergisi mükellefiyetini devir ve ferağın yapıldığı yılı takip eden bütçe yılı başından itibaren re'sen terkin edecekler.

ÖZÜRLÜ KİMLİĞİ OLANDAN RAPOR İSTENMEYECEK
Özürlü kimlik kartı sahibi olanlar, özürlü kimlik kartlarını belediyede ilgili görevliye ibraz etmek ve Tebliğ ekinde yer alan 'Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu' ekine özürlü kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlandırılacaklar. Bu kişilerden ayrıca tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenilmeyecek.
Özürlü kimlik kartı sahibi olmayanlar ise, sağlık kurulu raporunun aslını veya onaylı örneğini belediye görevlisine ibraz etmek ve Tebliğ ekindeki 'Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu' ekine raporun fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilecekler.
İlk başvurudan sonra özürlü kimlik kartı veya süreklilik arz eden özürler için sağlık kurulu raporu fotokopisinin her yıl yeniden verilmesi gerekmeyecek, şartların taşınması halinde indirimli bina vergisi oranının uygulamasına devam edilecek. Ayrıca, geçerlilik süresi içerisinde ibraz edilen sağlık kurulu raporuna istinaden ilgili belediyece gerekli işlem yapılacak, yeni tarihli rapor istenilmeyecek.
Özürlülerin indirimli bina vergisi oranı uygulamasından yararlanabilmeleri için, özürlünün herhangi bir gelirinin bulunup bulunmaması şartı ile özür oranı aranılmayacak.

HİÇBİR GELİR OLMAYANLAR
Hiçbir geliri olmayan mükelleflerin indirimli bina vergisi (sıfır) oranından yararlanmaları için 'Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi'ni ilgili belediyeye vermeleri yeterli olacak. Bu mükelleflerden ayrıca başka bir belge istenilmeyecek.

AKLINIZDA BULUNSUN
Bordrodaki ücret ve gerçek ücret farkı
İşçinin bordrosunda gözüken ücret ile gerçekte aldığı ücretin farklı olduğunun ileri sürülmesi halinde kıdem tazminatının hesabında esas alınacak ücret; işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek meslek odalarından emsal ücret araştırılması yaptırılarak belirlenir.

Sigortalılık sürenizin hesabında sigorta başlangıcınız esas alınır
18.01.1979 doğumluyum. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak 03.08.1995 tarihinden itibaren özel bir şirkette SSK sigortalısı olarak çalışmaktayım. Hangi şartlarla ve ne zaman emekli olabilirim?
Ayrıca 15 yıl sigortalılık ve 3600 gün prim ile sağlanan kıdem tazminatı hakkı karşısında durumum nedir? Sigorta başlangıç tarihim olan 03.08.1995 tarihinde 18 yaşından küçük olmam nedeniyle hesaplanacak 15 yıl sigortalılık süresinin hesabında işe giriş tarihim mi esas alınır, yoksa 18 yaşını doldurduğum tarih mi? Deniz Gamze
03.08.1995 sigorta başlangıcıyla SSK'dan emeklilik için 20 yıl, 5825 gün ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. 5825 gün prim ödemiş olmak koşuluyla 52 yaşınızı dolduracağınız 18.01.2031 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız. SSK emeklilik şartlarına ilişkin kademeli geçiş hükümlerine göre sigortalılık süresinin hesabında 18 yaş sınırlaması uygulanmıyor. Emeklilik şartlarının belirlenmesinde, sigortalılık süresi hesaplanırken 18 yaşından önce olsa da sigorta başlangıç tarihi dikkate alınıyor. 15 yıllık sigortalılık sürenizin hesabında da 18 yaşınızı doldurduğunuz tarihin değil, ilk defa sigortalı olduğunuz tarihin esas alınması gerekir. Ancak SGK uygulamalarında standart birliği yok. Bazı müdürlükler, sigortalılık süresinin hesabında 18 yaşın dolduğu tarihi esas alabiliyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Kazanmak koca bir ömür ister; kaybetmek için bir anlık gaflet yeter.' Mevlana

<p class='MsoNormal'>Top ustası bu sevimli köpeği mutlaka 'GÖRMELİSİN'</p>

Top ustası sevimli köpeği GÖRMELİSİN

Piton ve timsahın ölümcül mücadelesi! Görenler dehşete kapıldı

Vücudu koruyup virüsleri öldürüyor! İşte o muhteşem besin ve faydaları

Karın ağrısı ile doktora gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti