• $13,3754
  • €15,1894
  • 790.174
  • 2014.21
8 Mayıs 2012 Salı

Yeni teşvik sisteminde öngörülen istihdam teşvikleri

Yatırımların teşvikine ilişkin hükümleri de bünyesinde barındıran Yasa Tasarısı 26 Nisan 2012 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu.
Tasarıda, yatırımların ekonomik ve sosyal açıdan göreceli olarak daha az gelişmiş illere yönlendirilerek, bu illerde istihdamın artırılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması amacıyla, yatırımcının üzerindeki istihdam kaynaklı yüklerin azaltılması bağlamında Gelir Vergisi stopajı teşviki ve sigorta primi ve işveren hissesinin bir kısmının da Devletçe karşılanması suretiyle istihdam teşvikleri öngörülüyor.
Bugünkü yazımızda Gelir Vergisi stopaj teşvikini, bir sonraki yazımızda da sigorta prim teşvikini mercek altına alacağız.  

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ
Bakanlar Kurulu'nca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenecek illerde yapılacak yatırımlar için yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 31.12.2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek yatırımlarda teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle terkin edilecek.
Buna göre, Gelir Vergisi stopaj teşvikinden;
- Belirlenecek illerde 31.12.2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçiler için,
- Yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle,
- Ücretin, asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi tutarıyla sınırlı olarak, yararlanılacak.
Örneğin, 2012 yılında başlanan ve 1 Eylül 2013 tarihinde kısmen işletilmeye başlanan yatırımla ilgili olarak teşvik belgesinde 50 işçi istihdam edilmesi öngörülmüş ise; fiilen istihdam edilen işçilerden 50'ye kadar olanların ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajının, ücretin ödendiği dönemde geçerli olan asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi'ne tekabül eden kısmı, 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödenmeyecek. Böylece yatırımcıya her bir işçi için asgari ücretin vergisi kadar destek sağlanmış olacak.  
Gelir Vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan aynı mahiyetteki teşviklerden ayrıca yararlanamayacaklar.

YATIRIMIN DEVRİ
Yatırımın faaliyete geçmesinden önce devri halinde devralan, aranan koşulları yerine getirmek kaydıyla gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından yararlanabilecek.
Yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçmesinden sonra devri halinde, gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise kalan süre kadar devralan yararlanabilecek.
Örneğin 1 Eylül 2013 tarihinde kısmen işletmeye geçtikten sonra 1 Haziran 2015 tarihinde devredilen yatırımla ilgili olarak devralan, 1 Haziran 2015 ile 1 Eylül 2023 tarihleri arasında gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasından yararlanabilecek.  

YATIRIMIN TAMAMLANAMAMASI
Yatırımın tamamlanamaması veya teşvik belgesinin iptal edilmesi halinde, Gelir Vergisi stopajı teşviki uygulaması nedeniyle terkin edilen (yatırımcı tarafından ödenmeyen) vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın ancak gecikme faiziyle birlikte tahsil edilecek.

AKLINIZDA BULUNSUN  Sözleşme bitiminde anahtarın tesliminin önemi
KİRA sözleşmesi bittiğinde normal olarak kiracının kiralamaya konu olan gayrimenkulün anahtarını mal sahibine teslim etmesi gerekiyor. Anahtar teslim edilmediği sürece, kiralamaya konu olan şeyin kiracının kullanımında olduğu kabul ediliyor ve bu dönemlerin kiralarından da sorumlu tutuluyor.
Bu sorumluktan kurtulmak için anahtarın bizzat mal sahibine imza karşılığında teslim edilmesi veya tevdi mahalli tayin edilerek yine imza karşılığı teslim edilmesi gerekiyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser.'
Malcolm Forbes

<p class='MsoNormal'>Ezgi Aşık soruyor, Altınbaş Üni. Öğretim Üyesi Dr. Eray  Güçlüer ve Hacı Bayram

Zeytindalı Harekatı'nın yıldönümü…

67 yıldır banyo yapmayan dünyanın en pis insanı! Doktorları hayrete düşürdü!

Boğa'nın gazabı! Herkes kaçarken o kamerasını açtı ve...

Dev timsahı kepçeyle durdurabildi! Yaklaşık bir ton ağırlığında