• $16,8853
  • €17,8334
  • 992.103
  • 2554.08
12 Haziran 2012 Salı

Bireysel emeklilikte vergi iadesi

Bireysel emeklilik geri ödemelerinde anaparadan da vergi kesilmesi, bireysel emeklilik sisteminde en büyük sorundu...
Yargının anaparadan vergi kesilmemesi gerektiğine ilişkin kararlarına rağmen, Maliye anaparadan da vergi kesilmesi görüşündeki ısrarını sürdürüyordu...
Sorun, TBMM'de bulunan Bireysel Emeklilik Yasa Tasarısı ile çözülüyor. Artık sistemden çıkanlara yapılan ödemelerin sadece getirisi üzerinden vergi kesintisi yapılması öngörülüyor.
Peki, sistemden daha önce ayrılan ve dava açmayanların durumu ne olacak?
Son günlerde aldığımız iletilerin büyük çoğunluğunda bu soruluyor.
Soru sahiplerine tek tek yanıt verebilmemiz olanaklı olmadığından, müjdeyi toplu olarak veriyoruz. Bu sorun da çözülüyor.
TBMM alt komisyonda Tasarıya eklenen geçici maddeyle yapılan düzenlemede, bireysel emeklilik sisteminden daha önce çıkanların anaparaları üzerinden kesilen vergilerin iadesi öngörülüyor.

YASAL DÜZENLEME
Bireysel emeklilik ve birikimli hayat sigortası sisteminden çıkanların vergi idaresine karşı açtıkları dava konusu ihtilafların ortadan kaldırılması amacıyla Tasarıya eklenen geçici 1. madde şöyle;
'GEÇİCİ MADDE 1- (1) 7.10.2001 tarihinden sonra akdedilmiş bireysel emeklilik ve şahıs sigorta poliçeleri ile ilgili olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan ödemeler üzerinden tevkif edilerek ödenen vergilerin, 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75. maddesine bu Kanunla eklenen dördüncü fıkra hükmüne göre belirlenen menkul sermaye iradı üzerinden bu Kanunun yayımlandığı tarihte yürürlükte olan orana göre hesaplanan tutarı aşan kısmı, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde hak sahiplerince tevkifatın yatırıldığı vergi dairelerine başvurulması ve dava açılmaması veya açılmış davalardan vazgeçilmesi şartıyla, 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca red ve iade edilir. Bu kapsamda açılan davalardan vazgeçilmesi durumunda, idarece de açılmış davalar sürdürülmez, taraflarca herhangi bir masraf ve vekalet ücreti talep edilemez.
(2) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

BAŞVURU İKİ AY SONRA
Düzenlemeyi bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlar açısından değerlendirirsek, bireysel emeklilik katılımcılarına, maddenin yürürlüğe gireceği tarihten önce emeklilik şirketleri tarafından yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergilerin, yapılan ödemelerin irat (getiri) kısmı üzerinden Kanunun yayımlanacağı tarihte yürürlükte olan orana göre hesaplanan tutarı aşan kısmı iade edilecek.
İrat tutarı, getirileri dahil bireysel emeklilik şirketleri tarafından ödemeye konu toplam birikim tutarından, katılımcı tarafından ödenen katkı payları indirilerek bulunacak. 
İade için dava açılmaması veya açılmış olan davalardan vazgeçilmesi gerekecek. Açılan davalardan vazgeçilmesi durumunda, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek, taraflarca herhangi bir masraf ve vekalet ücreti talep edilemeyecek.
Yapılan düzenleme, uygulama için gerekli hazırlıkların yapılmasını sağlayacak bir sürenin verilmesini gerektirdiğinden, Kanunun Resmi Gazete'de yayımı tarihinden iki ay sonra yürürlüğe girecek. Tasarı şu anda TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunuyor.
İade için maddenin yürürlük tarihinden itibaren (Kanunun yayımlanacağı tarihten iki ay sonra) bir yıl içinde bireysel emeklilik şirketi tarafından tevkifatın yatırıldığı vergi dairelerine başvurulacak.

AKLINIZDA BULUNSUN - İşyerini devreden işverenin sorumluluğu
İŞYERİNİN devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesi uyarınca devreden işveren ile devralan işveren birlikte sorumlu olup, devreden açısından sorumluluk süresi devir tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlıdır. Kıdem tazminatı bakımından ise 1475 sayılı (eski) İş Kanununun 14. maddesinde devreden işverenin sorumluluğu bakımından bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı İş Kanununun 6. maddesinde yer alan iki yıllık süre sınırlaması söz konusu olmayıp, devreden işveren kendi dönemi ve devir tarihindeki son ücret ile sınırlı olmak üzere sorumludur.

Fazla mesai ve genel tatil ücretleri
20 aydır çalıştığım iş yerinden evlilik tazminatımı alarak kendi isteğimle ayrıldım. İşe girerken hiçbir şekilde fazla mesai yapıp ücretini almayacağım diye imza atmadım ve şu anda fazla mesailerimi almak istiyorum. Elimde çalıştığım fazla mesailerin imza çizelgeleri mevcut, ne yapmam gerekiyor? Fazla mesai saat ücreti nedir öğrenebilir miyim? Ayrıca resmi tatillerde çalışıp ekstra ücret ödemesi yapılmadı, bunu hak ediyor muyum? E. Karakoç
Genel olarak çalışma süresi haftada en çok kırk beş saattir. Haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma sayılır. Her bir saat fazla çalışma için normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmiş tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir.
Kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışılmazsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapılmayıp çalışılırsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük ücretin ödenmesi gerekir.
Fazla çalışma ücretleriniz ile çalıştığınız ulusal bayram ve genel tatil günleri için ücret talep edebilirsiniz. Ödenmemesi halinde Çalışma Müdürlüğüne şikayet edebileceğiniz gibi, doğrudan yargı yoluna da başvurabilirsiniz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er ya da geç ulaşır.'
Mirebau

<p>Odaknoktasında; kaliteli ve sağlıklı hayat tarzını, aile yaşamını ve insanıönceleyentv4 bunu yapa

tv4 Ekranlarında Bizleri Neler Bekliyor? Filiz Zengin Akşam tv'ye anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı! Yüzde 95'i tamamlandı

Gösteri sırasında piton adamı boğdu! Dehşet anları

Yeni keşifler için çalışmalar başladı! ''Tarihin sıfır noktası''