• $16,8853
  • €17,8334
  • 992.103
  • 2554.08
5 Haziran 2012 Salı

Yeni teşvik yasası ne getiriyor?

Yeni teşvik sisteminin yasal düzenlemeleri geçtiğimiz hafta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Yatırımların, ekonomik ve sosyal açıdan göreceli olarak daha az gelişmiş illere yönlendirilerek bu illerde istihdamın artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve cari açıkla mücadele amacıyla, yatırımlardaki devlet katkısının artırılması bağlamında, bazıları yeni getirilen, bazıları ise iyileştirilen teşvik unsurlarını;
- Yatırım döneminden başlamak üzere indirimli Kurumlar Vergisi uygulaması,
- Büyük ve stratejik yatırımlarda Katma Değer Vergisi iadesi,
- Gelir vergisi stopajı teşviki,
- Sigorta primi ve işveren hissesinin bir kısmının devletçe karşılanması, olmak üzere dört başlık altında toplamak mümkün.
Bugünkü yazımızda yeni teşvikleri özet olarak, önümüzdeki günlerde her bir teşvik unsurunu detaylı olarak ele alacağız.  

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ
Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32/A maddesinde yapılan değişiklikle, indirimli Kurumlar Vergisi uygulamasından yatırım döneminde de yararlanılmasına imkan sağlanıyor.
Mevcut düzenlemede indirimli
kurumlar vergisi, yatırımın tamamlanmasından sonra ve teşvik konusu yatırımdan elde edilen kazançlara uygulanıyordu. Yatırımlardan elde edilen kazanç, mükellefin diğer kazançlarından ayrı tutulup düşük oranda vergilendiriliyordu. Dolayısıyla bu teşvikten yararlanmak çoğu zaman uzun yıllar alabiliyordu.
Yeni düzenlemeye göre yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına da indirimli Kurumlar Vergisi uygulanabilecek. Yatırıma başlama tarihinden itibaren yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının yüzde 50'sini ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle devletin yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il gurubu için yüzde 80'e kadar artırma veya yüzde sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

KDV İADESİ
Yatırım Teşvik Belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırımın öngörüldüğü stratejik yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen Katma Değer Vergisi, mükellefin talep etmesi halinde izleyen yılda iade edilecek. Böylece özellikli yatırımlar açısından yatırımcının finansman yükü hafifletilmiş olacak.

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ
Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenecek illerde yapılacak yatırımlar için yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 31.12.2023 tarihine kadar gerçekleştirilecek yatırımlarda teşvik belgelerinde öngörülen ve fiilen istihdam edilen işçilerin ücretlerinin 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarına tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan tarihten itibaren 10 yıl süreyle terkin edilecek.

SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ
Bakanlar Kurulunca belirlenecek illerde gerçekleştirilecek yatırımlarda istihdam edilecek sigortalılar için işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı devletçe karşılanacak.
Buna göre, yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla istihdam edilecek sigortalılar için asgari ücret üzerinden hesaplanacak sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına veya Bakanlar Kurulunca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenecek illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Bakanlar Kurulu, Ekonomi Bankalığınca karşılanacak tutarın uygulama süresini, karşılama oranını ve kapsamını; yatırımın sektörü, büyüklüğü ve bulunduğu illere göre farklılaştırmaya yetkili olacak.

AKLINIZDA BULUNSUN - İhtirazi kayıt nedir, ne işe yarar?
İHTİRAZİ kayıt kelimesi, bazı hakların kullanma hakkının saklı tutulması anlamında kullanılmaktadır. Kural olarak mükellefler, kendi beyanlarına karşı dava açamazlar. Kimi zaman idare ve mükellefler vergi uygulamaları konusunda görüş farklılığı taşıyabilirler. Böyle durumda, cezaya muhatap olmamak için beyannameler idarenin istediği şekilde düzenlenir ve beyannameye ihtirazi kayıt düşülür.
Beyannameye 'dava açma hakkım saklıdır' şeklinde bir ibare konularak beyannamenin imzalanması halinde mükelleflerin bu şekilde verdikleri beyannamelere dava açmaları söz konusu olabiliyor. Böylece, bir yandan beyana karşı dava açma hakkı elde edilirken; açılmış olan dava kaybedildiğinde ceza söz konusu olmuyor.

İş sözleşmesi işyerinin devrinden dolayı feshedilemez
ÇALIŞTIĞIM mağaza 15 ay önce el değiştirdi, yeni devralan sahibi sabah işe gittiğimde işten çıkartıldığımı söyledi, ne yapmam gerekiyor? Y. Durmaz
İşyerinin devri halinde, devir tarihinde işyerinde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. İşyerini devralan işveren iş sözleşmesini işyerinin devrinden dolayı feshedemez. İş sözleşmeniz ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeniyle feshedilmemiş ve kıdem ve ihbar tazminatınız ödenmediyse iş mahkemesinde dava açabilirsiniz.

GÜNÜN SÖZÜ
'Teşvikler tatlı gibidir; ana yemek yoksa fazla anlamı yoktur.' 
J. Morisset-N. Pirnia

<p>Odaknoktasında; kaliteli ve sağlıklı hayat tarzını, aile yaşamını ve insanıönceleyentv4 bunu yapa

tv4 Ekranlarında Bizleri Neler Bekliyor? Filiz Zengin Akşam tv'ye anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı! Yüzde 95'i tamamlandı

Gösteri sırasında piton adamı boğdu! Dehşet anları

Yeni keşifler için çalışmalar başladı! ''Tarihin sıfır noktası''