• $15,9503
  • €16,8791
  • 944.774
  • 2393.61
23 Haziran 2011 Perşembe

Stok affı ve hayali kasa mevcutları için son hafta!

Torba Yasa'nın son ayağı olan stok ve stoksuzluk affı ile hayali kasa mevcutlarının ve ortaklardan olan alacakların düzeltilmesinde son haftaya girildi.
l İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara alınması,
l Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan mallar için fatura düzenlenerek fiili durumun kayıtlara uygun hale getirilmesi,
l Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan (hayali) kasa mevcutları ile ortaklardan olan alacakların düzeltilmesi, için başvuru süresi 30 Haziran 2011 Perşembe günü sona eriyor.
Sürenin yeniden uzatılması söz konusu olmayacak. Yasanın verdiği yetki çerçevesinde süreyi bir ay uzatan Bakanlar Kurulunun süreyi bir gün dahi uzatma yetkisi yok.

KAYITLARDA YER ALMAYAN STOKLAR
İşletmede fiilen bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan, bir anlamda faturasız olan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar 'rayiç bedel' üzerinden tebliğ ekinde yar alan KDV beyannamesi ve eki envanter listesi ile 30 Haziran Perşembe akşamına kadar vergi dairelerine beyan edilerek kayda alınabilecek.
Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından, aktife kaydedilen emtia için ayrı, makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrı olmak üzere pasifte 'özel karşılık hesabı' açılacak. Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyecek. Makine, teçhizat ve demirbaşlar için ayrılan karşılık birikmiş amortisman kabul edilecek.
İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler emtiayı defterlerinin gider kısmına satın alınan mal olarak kaydedecekler.
KDV açısından genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların üzerinden yüzde 10, indirimli orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden tabi olduğu oranların yarısı esas alınarak KDV hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile beyan edilerek, 30 Haziran akşamına kadar ödenecek.
Emtia üzerinden ödenen KDV, genel esaslara göre mal ve hizmet teslimleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilebilecek. Makine, teçhizat ve demirbaşlar üzerinden ödenen KDV ise indirim konusu yapılamayacak. Bu tutar, verginin ödendiği yılın gelir ve kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek. Bu şekilde bildirimde bulunanlar hakkında belgesiz mal bulundurma nedeniyle vergi tarh edilemeyecek ve ceza kesilemeyecek.

FİİLEN OLMAYAN STOKLARLAR
Kayıtlarda olduğu halde işletmede mevcut olmayan mallar için 'fatura düzenlemek suretiyle' kayıtlar fiili duruma uygun hale getirilebilecek.
Faturalı olarak alınıp kayıtlara geçen ancak fatura düzenlenmeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi nedeniyle oluşan gerçek dışılık, fatura düzenlenerek kayıt ve beyanlara hasılat olarak intikal ettirilmek suretiyle düzeltilebilecek. Bunun için;
l Kayıtlarda yer alan maliyete aynı türden mallara ilişkin cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen gayrisafi kar oranının uygulanması suretiyle bulunan tutarın eklenmesi yoluyla 30 Haziran 2011 tarihine kadar fatura düzenlenecek.
l Düzenlenen fatura, satış işlemi gibi kayda alınacak, malın tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve Haziran 2011 dönemi KDV beyannamesine dahil edilecek. Satış hasılatı yıllık gelir ve kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınacak.
Bu durumda, söz konusu mallarla ilgili olarak geçmişe yönelik vergi cezası ve gecikme faizi uygulanmayacak.

KASADA OLMAYAN PARADAN KURTULMA İMKANI
Belgelendirilemeyen çeşitli ödemeler nedeniyle fiilen kasada olmayan ancak mali tablolarda varmış gibi gözüken paralar ile ortaklardan olan alacaklar beyan edilerek düzeltilebilecek.
Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31.12.2010 tarihli bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan;

l  Kasa mevcutlarını ve
l İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını,
30 Haziran akşamına kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecekler.
Beyan edilen tutarlar üzerinden hesaplanacak olan yüzde 3 oranındaki vergi de yine 30 Haziran akşamına kadar ödenecek.
Yapılan beyanla ilgili olarak söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi dahil olmak üzere geçmişe yönelik ilave herhangi bir vergi ve ceza istenmeyecek.

Ücreti ödenmeyen işçi sözleşmesini feshedebilir
Çalıştığım iş yerinde iki aydan fazladır maaş ödemesi yapılmadı. 120 saat fazla mesai, 8 aylık da yemek parası alacağım var. Nasıl bir yol izlemeliyim? T. Savaş
Ücreti mücbir sebep olmaksızın 20 gün içinde ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir, yani çalışmayabilir. İşveren de çalışmadığı için işçiyi işten çıkaramaz ve yerine işçi alamaz. İşçinin ücretinin kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmemesi veya ödenmemesi halinde işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle bildirimsiz olarak feshetme hakkı var. İş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğinizde kıdem tazminatına hak kazanırsınız. Ayrıca şikayet hakkınızı da kullanabilir, Bölge Çalışma Müdürlüğüne şikayette bulunabilirsiniz. İşverenden ücret ve fazla mesai ücretinizi talep edip, ödememeleri halinde şikayet hakkınızı kullanacağınızı ve yargı yoluna gideceğinizi belirtebilirsiniz. Buna rağmen işveren ödeme yapmazsa iş sözleşmenizi, ücretlerinizin kanun hükümlerine göre ödenmediği gerekçesiyle feshedip, ücret, fazla mesai ve kıdem tazminatı alacağınızı yargı yoluyla almaya çalışmaktan başka yapılabileceğiniz bir şey kalmıyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'İyi olduğunuz için size adil davranılacağını sanmak, boğaların vejetaryenlere saldırmayacağını düşünmeye benzer.' A. Giacometti

<p> </p>

“Havalimanı yıkılıyor” yalanı

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister