• $28,9919
  • €31,2252
  • 1866.62
  • 7913.76
30 Ocak 2022 Pazar

Aidiyet-İhtiyar Mükellefiyet ve Fazilet/2

Cuma günkü yazımızı;

"İnsan dışındaki bütün varlıklar bağımlılıkları içinde yaşarlar; sadece insan, bağımlılıklarını bağlılık haline getirirken, kendi hayatında verili olanı aşan bir imkânı izhar eder. İmkân bilkuvve varlık demek olduğundan, tahakkuku için ihtiyarı icab eder." diye bitirmiştik.

Ancak Tahsin Görgün'ün makalesi burada bitmiyordu.

İstedik ki; bugün makaleyi tamamlayalım... (derken; kendimizce kısaltarak tabi ki...)

"Mümkün olan her şey ihtiyarın ilgi alanına girmez. İhtiyarın ilgi alanına girebilmesi için, mümkün olanın mevcudun ikmali ile alakası olması gerekir.

"Mevcut, bir cihetten kâmil, başka bir cihetten de eksiktir. Mutlak ile itibari arasındaki açık hiçbir zaman kapanmayacağı için ikmal süreci hiçbir zaman tamamlanmayacaktır. "İnsanlar kendi kemallerini aramayı terk edip, kemali kendilerine aşkın bir varlık vücuda getirip, onda kayboldukları zaman, var olmak bir fonksiyon üstlenmeye iner ki, buna kabaca konformizm denir. Konformizm formlara uymayı işaret ederken, meleke sahibi, yani faziletli insanı en iyi ihtimalle ihmal eder.

"Meleke sahibi insanların bulunmadığı durumda kurallar formelleşir; kuralların formelleştiği durumlarda, kurallara uymak ihtiyardan çok irade ile irtibatlanır. Formel kuralların sınırsız geçerli olduğu yerde, teklif ve mükellefiyet yerini fonksiyona ve role bırakır.

"İnsanların varlığının anlamını öngörülen ve tanımlanmış fonksiyonlara indirgeyen/indiren formel yapılar, özgünlüğü ve özgünlükle doğrudan irtibatlı olan özgürlüğü ya tanımaz ya da tanıdığı zaman dağılır; kendisini, özgün/yeni olana göre yeniden tanımlayarak, yeniden inşa eder.

"İnsan kadar, insan dışındaki bütün mevcudatın ayırıcı hususiyeti, bağımlılıktır, bağımlı olmayan herhangi bir şey mevcut değildir. Kaldı ki mevcut kadar şey de, daha isim olarak kendi dışını işaret eder. Mevcut iştikak itibariyle bulunmuş demektir. Dolayısı ile mevcut, ancak onu bulma kabiliyetine haiz bir varlığa nispetle anlamlıdır.

"Bulunan, yani mevcut insanın aklı ile kavrayarak kendisi ile aidiyet ilişkisi kurabilmesi veya aidiyet ilişkisinin zimmetini tahakkukunu sağlar.

"Bağımlı olmayan, dolayısı ile her cihetten kamil olan varlığa, Tanrı denir.

"İnsan bağımlı bir varlıktır. Bağımlılığındaki ufkunun sınırları onun mükellefiyetinin sınırlarını belirler. Mükellefiyetin sınırları ise himmetin yüceliği ile alakalıdır.

"Hakiki mükellefiyet, malumun ve muktedir olunanın gerçekleştirilmesi vüs'at içinde olanın üstlenilmesi iken hamaset vüs'at ile irtibatsız bir yönelişe işaret eder.

"Hakk'ın tecellisi için insanın mevcut ve makul ile irtibat kurması gerekir.

"İnsanın ve teklife konu olabilen insan topluluklarının kıymeti, kendilerine tayin ettikleri veya kendilerinde taayyün eden konumları ile zuhur eder.

"Konumlar istitaat ile; istitaat de ilim ile amele bağlıdır. İlim maluma tabidir ve malumun konusu, mevcut ve madumdur. Mevcut ve maduma vakıf olmak ve bu vukufiyetin muktezasınca amel etmek, istitaatin esasını teşkil eder.

Gerçekçi bir mükellefiyet için, yani burada ve şu anda neyle mükellef olduğumuzun farkında olabilmek için, burada ve şu anda neye muktedir olduğumuza, yani istitaatimizin sınırlarının farkında olmamız gerekir.

"Hak ve Hakikat'e bağımlılık şuuru üzerinden birleşen insanlar, aidiyet üzerinden bir bütün oluştururlar. Ve bu aidiyete bağlı olarak da mükellefiyetleri ortaya çıkar.

"Sürekli birbirini gözeten fertlerin kendi özgünlüklerini ve ferdiyetlerini, bütünün parçası olarak muhafaza ederken, bütünü/bütünlüğü de kemal yolundaki bir uğrak olarak tahakkuk ettirenlerin hayatında zuhur eder."

Bitirirken der ki Tahsin Görgün: Fertlerin başarısı/muvaffakiyeti insanların ve insanlığa başarı hanesine yazılır. (yazılabilirse Hb.) Buna tevafuk denir."

(Anlamsız Not: Nereden aklıma takıldığını söyleyemeyeceğim. Ancak herkesin bildiği o anekdotu hatırlatmak istiyorum;

Hani dünyaca ünlü bir ekspertizi bir grup şarabın tadımı için davet ederler. Ekspertiz ilk tadımdan sonra yüzünü buruşturarak bardağı masaya koyar ve der ki: "En kötüsü bu" hazır bulunanlar "henüz diğerlerini tatmadın ki..." diye itiraza kalkışınca devam eder "Bundan daha kötüsü olamaz)

<p>Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.</p><p>Barış Mahal

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın çıktı

Dikkat: Bu otomobiller 350 bin TL ile 450 bin TL arası! Kaçıran adeta pişman oluyor

Gaziantep sise büründü

ŞOK 9 Aralık kataloğu: 2359 TL'ye airfyer, 7299 TL'ye dik süpürge fırsatı!