• $9,3078
  • €10,8468
  • 529.622
  • 1429.85
9 Aralık 2010 Perşembe

Gümrük vergilerine de uzlaşma yolu açılıyor

Vergi Usul Kanunu kapsamında yer alan vergi ve cezalar için uzun süredir uygulanmakta olan uzlaşma müessesesi, gümrük vergileri ve cezalarına da geliyor. Kamuoyunda 'Torba Yasa' olarak bilinen tasarının 99. maddesiyle uzlaşmanın Gümrük Kanunu'na da alınması öngörülüyor.

Tasarıya göre; mükellefin yapmış olduğu beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen 'gümrük vergileri' alacakları ile Gümrük Kanunu'nda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen 'cezalar' hakkında; yükümlü veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya aykırılıkların kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış yorumlamaktan kaynaklandığının veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda idare, yükümlüler veya cezanın muhatabı ile uzlaşabilecek.


UZLAŞMA TALEBİ
Gümrüklerde uzlaşma talebi, vergi ve/veya cezaların tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, ilgili gümrük idaresine yapılacak. Uzlaşma talebinde bulunulması için, uzlaşmaya konu vergi ve cezalar hakkında itiraz başvurusu yapılmamış olması gerekecek.
Mükellef veya ceza muhatabının uzlaşma talebinde bulunması halinde, itiraz veya dava açma süresi duracak. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde duran süre kaldığı yerden işlemeye başlayacak. Uzlaşmaya başvurulmasına rağmen uzlaşamayanların, itiraz ve dava açma sürelerinin bitimine 3 günden az kalmış olması halinde süre 3 gün uzayacak. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamayacak.


KAÇAKÇILIK  KAPSAM DIŞI
Vergi Usul Kanunu'nda yer alan uzlaşmada; 359. madde kapsamında yer alan fiiller nedeniyle yapılan tarhiyatlar ve kesilen cezalar için uzlaşma talebinde bulunulamıyor. Tasarıyla gümrük vergileri için öngörülen uzlaşma için de benzeri bir kısıtlama söz konusu.

Buna göre; gümrük vergileri alacakları ile cezaların, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan 'kaçakçılık' suçlarına ilişkin olması halinde uzlaşma yolu kapalı olacak.


YÖNETMELİK ÇIKMASI GEREKİYOR
Gümrüklerde uzlaşma talepleri, 'gümrük uzlaşma komisyonları' tarafından değerlendirilecek. Tasarı, gümrük uzlaşma komisyonlarının kurulması ve çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususlar ile bu kapsamda yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenlenmesini öngörüyor.

Ancak, tasarı henüz yasalaşmadığı için yönetmelik yayınlanması da söz konusu değil. Öngörülen düzenlemenin yasalaşmasının ardından kısa süre içinde yönetmeliğin yayınlanacağını düşünüyoruz. Zira, bu konuda VUK kapsamındaki vergiler için geçerli olan 'Uzlaşma Yönetmeliği' iyi bir model oluşturabilecek nitelikte.

TUTANAKLARIN KESİNLİĞİ
Gümrük uzlaşma komisyonlarının tutacakları uzlaşma tutanakları kesin olup gereği idare tarafından derhal yerine getirilecek. Diğer yandan yükümlü veya ceza muhatabı; üzerinde uzlaşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında dava açamayacak ve hiçbir birime şikayette bulunamayacak. Uzlaşma konusu yapılan gümrük vergileri ve cezalar, uzlaşma gerçekleştiği takdirde, uzlaşma tutanağının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek.

Uzlaşılan vergilerin alınması gerektiği tarihten (vade) itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanacak. Üzerinde uzlaşılan cezalar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17. maddesi uyarınca ayrıca peşin ödeme indiriminden yararlanılamayacak.

Yöneticinin duyurulma zorunluluğu
KAT Mülkiyeti Kanunu'nun 34. maddesine göre; yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanında veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması zorunlu. Bu kurala uyulmaması halinde, şikayet üzerine 70 liradan 350 liraya kadar idari para cezası veriliyor.

AKLINIZDA BULUNSUN
Kanunun yayın tarihinden önce tamamlanan incelemeler
YAZINIZI büyük bir dikkatle okudum. Tarihin en büyük affı diye geçen bu af da incelemesi benim gibi 11. ayda başlayıp 12. ayda biten ve kurula giren veya girecek olanların borçları tahakkuk edeceğinden, kesinleşmiş borç olarak kabul görüp af dışı kalıyor. 30.07.2010'dan sonra gerçekleştiği için. O kadar ince bir noktadayız ki 2010/Ağustos ayı sonrasında başlayan incelemeler tamamlandığı için affa girmiyor. Halbuki incelememiz bitmese kurula girip borcumuz tahakkuk etmese aftan yararlanacağız. Lütfen içinde bulunduğumuz bu durumu biraz daha hassasiyetle bir kez daha yazılarınızdan belirtir misiniz? Akira

Endişeniz yersiz. Kamuoyunda  'af kanunu' olarak da tanımlanan yeniden yapılandırma yasası hükümlerinden sizin durumunuzda olanlar da yararlanabilecekler.
Vergi/ceza ihbarnamesinin, Kanunun yayımlanacağı tarihe kadar tebliğ edilmiş ve dava açmış veya dava açma süresi henüz geçmemiş olursa, tasarının 3. maddesi hükmünden yararlanabileceksiniz. Bu durumda vergi aslının yüzde 50'si ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine Kanunun yayımlanacağı tarihe dara TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı ikişer aylık dönemler halinde en fazla 18 eşit taksitte ödemeniz halinde verginin yüzde 50'si ile cezanın tamamı silinecek.

Kanunun yayımlanacağı tarihten önce başlanılan incelemenin, Kanunun yayımlanacağı tarihe kadar tamamlanmamış olması halinde, Tasarının 4. maddesine göre, incelemenin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin yüzde 50'siyle bu tutar üzerinden kanunun yayınlanma tarihine kadar TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile bu tarihten dava açma süresinin bitimine kadar olan süre için hesaplanacak gecikme faizinin tamamını, ilk taksit ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte ödemeniz halinde, vergi aslının yüzde 50'si ile vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların tamamı silinecek.

GÜNÜN SÖZÜ
'Hayatta unutulmayacak en büyük pişmanlık, pişman olurum diye yapmadıklarımızdır.'  (Tolstoy)

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>İstanbul 'da ki pazarcılar böyle  söylüyor. Sebebi Giresun da bi

Ispanakta avrat otu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Togo'ya geldi

Bufalonun hatası canına mal oluyordu! İşte o anlar...

İsrailli dalgıç Akdeniz'de Haçlılardan kalma kılıç buldu