• $32,4466
  • €34,5183
  • 2487.4
  • 9679.8
5 Nisan 2024 Cuma 09:44 | Son Güncelleme:

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi duası nasıl? Kadir gecesinde hangi sureler ve dualar okunur?

Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi duası nasıl" Kadir gecesinde hangi sureler ve dualar okunur"

Kadir gecesinde okunacak sureler ve dualar binlerce Mümin tarafından araştırılmaya başlandı. Kadir Gecesi; gecelerin en feyizli ve bereketlisidir. Kadir Gecesi; bin aydan hayırlıdır. Çünkü Kelamullah olan Kur'an-ı Kerim bu gecede inzal olmaya başladı. Kadir Gecesi kesin olarak ramazanın 27. gecesi olmamakla birlikte Diyanet'in takvimine göre bu gece idrak edilecek.

Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bu gece idrak edilecek. Bu mübarek gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için inerler de inerler. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir' buyurulmaktadır. Kadir Gecesi'nde ibadetlerini eksiksiz olarak gerçekleştirmek isteyenler aramalarını hızlandırdı. Kadir gecesinde hangi sureler ve dualar okunur? Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi duası nasıl?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Fatih Mehmet Aydın, Kadir Gecesi'nin kesin olarak ramazanın 27. gecesi olmadığını vurgulayarak "Kadir Gecesi'nin ramazan ayının hangi gecesi olduğu Peygamber Efendimiz tarafından bile bilinmemekte ve aranmaktadır. Peygamberimiz, Kadir Gecesi'nin ilk önce ramazanın ilk 10 gününde, sonra orta 10 gününde, sonra son 10 gününde aramıştır. Peygamberimiz de ramazan gecelerini ibadetle geçirerek Kadir Gecesi'ni aramış ve her gecenin ihya edilmesine özen göstermiştir." bilgisini paylaştı.

Peki, Kadir gecesinde hangi sureler ve dualar okunur? Peygamber Efendimizin Kadir Gecesi duası nasıl?

PEYGAMBERİMİZİN KADİR GECESİ DUASI NEDİR, NASIL OKUNUR?

Kadir Gecesi'nde yapılacak en mühim ibadetlerden biri duadır. Nitekim Peygamber Efendimiz de bize aşağıdaki duayı yapmamızı tavsiye etmişlerdir.

Hz. Ayşe şöyle dedi:

– Ey Allah'ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum.

Okunuşu: "Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"

Anlamı: "Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et" buyurdu. (Tirmizî, Daavât 84. Ayrıca bk. İbni Mâce, Dua 5)

Ebû Hüreyre (r.a)'ın rivâyet etmiş olduğu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyurmuştur:

"Kim Kadir Gecesi'ni, faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir, 1).

KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR VE SURELER NELERDİR?

İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

İSTİĞFAR DUASI MANASI

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

Hadis-i şerifte, "Her namazdan sonra, üç kere "Estağfîrullahel'azîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etebü ileyh" okuyanın bütün günahları affolur" buyuruldu. Anlamı ise "Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim." demektir.

İstiğfârlardan meşhûr olanı, Peygamberimizin bildirdiği, "Estagfirullahellezî lâ ilâhe illâ hüverrahmanirrahîm el-hayy-ül-kayyûmüllezî la-yemûtü ve etûbü ileyh Rabbiğfir lî" istigfarıdır.

KADİR GECESİ SURESİ

Kadir suresi Türkçe okunuşu

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr. Ve ma edrake ma leyletülkadr. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr. Selamün hiye hatta matle'ılfecr.

Kadir suresi Anlamı (Diyanet Meali)

Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Mülk Suresi (Tebareke)

Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.

Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.

Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.

Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.

Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.

Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.

İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.

Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.

Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.

Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.

Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.

İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.

Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.

Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.

Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.

Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.

Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.

Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.

Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.

Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.

Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.

Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.

Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.

Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.

Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.

Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.

Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.

Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.

Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.

Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

Amme Suresi

Tebarekelleziy biyedihilmulku ve huve 'ala kulli şey'in kadiyrun.

Elleziy halekalmevte velhayate liyebluvekum eyyukum ahsenu 'amelen ve huvel'aziyzulğafuru.

Elleziy haleka seb'a semavatin tıbakan ma tera fiy halkırrahmani min tefavutin ferci'ılbasare hel tera min futurin.

Summerci'ılbasare kerreteyni yenkalib ileykelbesaru hasien ve huve hasiyrun.

Ve lekad zeyyennessemaeddunya bimesabiyha ve ce'alnaha rucumen lişşeyatıyni ve a'tedna lehum 'azabesse'ıyri.

Ve lilleziyne keferu birabbihim 'azabu cehenneme ve bi'selmasıyru.

İza ulku fiyha semi'u leha şehiykan ve hiye tefuru.

Tekadu temeyyezu minelğayzı kullema ulkıye fiyha fevcun seelehum hazenetuha elem yet'kum neziyrun.

Kalu bela kad caena neziyrun fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min şey'in in entüm illa fiy dalalin kebiyrin.

Ve kalu lev kunna nesme'u ev na'kılu ma kunna fiy ashabisse'ıyri.

Fa'teref'u bizenbihim fesuhkan liashabisse'ıyri.

İnnelleziyne yahşevne rabbehum bilğaybi lehum mağfiretun ve ecrun kebiyrun.

Ve esirru kavlekum evicheru bihi innehu 'aliymun bizatissuduri.

Ela ya'lemu men haleka ve huvelletıyfulhabiyru.

Huvelleziy ce'ale lekumul'arda zelulen femşu fiy menakibiha ve kulu min rizkıhi ve ileyhinnuşuru.

Eemintum men fiyssemai en yahsife bikumul'arda feiza hiye temuru.

Em emintum men fiyssemai en yursile 'aleykum hasıben feseta'lemune keyfe neziyri.

Ve lekad kezzebilleziyne min kablihim fekeyfe kane nekiyri.

Evelem yerev ilettayri fevkahum saffatin ve yakbıdne ma yumsikuhunne illerrahmanu innehu bikulli şey'in basıyrun.

Emmen hazelleziy huve cundun lekum yansurukum min dunirrahmani inilkafirune illa fiy ğururin.

Emmen hazelleziy yerzukukum in emseke rizkahu bel leccu fiy 'utuvvin ve nufurin.

Efemen yemşiy mukibben 'ala vechihi ehda emmen yemşiy seviyyen 'ala sıratın mustekıymin.

Kul huvelleziy enşeekum ve ce'ale lekumussem'a vel'ebsare vel'ef'idete kaliylen ma teşkurune.

Kul huvelleziy zereekum fiyl'ardı ve ileyhi tuhşerune.

Ve yekulune meta hazelva'du in kuntum sadikıyne.

Kul innemel'ılmu 'ındallahi ve innema ene neziyrun mubiynun.

Felemma reevhu zulfeten siy-et vucuhulleziyne keferu ve kıyle hazelleziy kuntum bihi tedde'une.

Kul ereeytum in ehlekeniyallahu ve men me'ıye ev rahımena femen yuciyrulkafiriyne min 'azabin eliymin.

Kul huverrahmanu amenna bihi ve 'aleyhi tevekkelna feseta'lemune men huve fiy dalalin mubiynin.

Kul ereeytum in asbeha maukum ğavren femen ye'tiykum bimain me'ıynin.

İnşirah Suresi

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elem neşrah leke sadrek

Ve vada'na 'anke vizreke

Elleziy enkada zahreke

Ve refa'na leke zikreke

Feinne me'al'usri yüsren

İnne me'al'usri yüsren

Feiza ferağte fensab

Ve ila rabbike ferğab

  • Kadir gecesi duaları
  • Kadir gecesi sureleri
  • Kadir gecesi okunacak dualar
  • peygamberimizin Kadir gecesi duası
Siirt için yeni petrol hamlesi! Çalışmalar başlatıldı
Siirt için yeni petrol hamlesi! Çalışmalar başlatıldı

Siirt için yeni petrol hamlesi! Çalışmalar başlatıldı

Teleferik faciasından kurtulan anne-kız konuştu: Ölüm korkusu yaşadık
Teleferik faciasından kurtulan anne-kız konuştu: Ölüm korkusu yaşadık

Teleferik faciasından kurtulan anne-kız konuştu: Ölüm korkusu yaşadık

TÜİK açıkladı: Türkiye'de işsizlik azaldı
TÜİK açıkladı: Türkiye'de işsizlik azaldı

TÜİK açıkladı: Türkiye'de işsizlik azaldı