• $28,9919
  • €31,2252
  • 1866.62
  • 7913.76
17 Kasım 2023 Cuma 00:02 | Son Güncelleme:

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Aşağıda tabloda nitelikleri belirtilen, Üsküdar, Mimar Sinan (İnkılap) Mahallesi, 239 ada, 127 parsel sayılı 629,75 m² alanlı taşınmaz üzerinde bulunan binanın (Bina Alanı:2.869,3 m²) Sağlık Tesisi Alanı olarak kullanılmak üzere 2886 sayılı devlet İhale Kanunu'nun 35/a. maddesine göre 10 (On) yıl süre ile kiraya verilmesi.

İl/ilçe Mahalle Ada No Parsel No Muhammen Bedel
(Aylık)
Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi ve Saati
İstanbul/Üsküdar Mimar Sinan 239 127 1.000,000,00-TL+ KDV 3.600.000,00-TL 23.11.2023
10:15

2- İhale, Encümen Salonunda 23.11.2023 tarihinde Perşembe günü saat 10:15’da yapılacaktır.
3- İhale genel şartnamesi, Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 5.000,00-TL (Beşbintürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir.
4- Kapalı teklif usûlü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır. Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
a) İstekliler söz konusu kiralama ihalesine katılabilmek için muhammen kira bedeli üzerinden 10 (on) yıllık kira tutarının %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.
b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,
d) T.C. vatandaşı olmak,
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, vergi levhası.
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
i) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge.
j) İlçemizde geçerli özel hastane açılış ruhsat ön izin belgesine sahip olması.
k) Vergi ve SGK borcu olmadığına dair alınmış belge.
6- Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.
7- Teklif edilen kira bedeli aylık ödenecek olup, izleyen yıllarda kira bedeli TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre) arttırılacaktır.
8- Kiralama ihalesine teklif verecekler; müracaat dosyalarını ihale genel şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 22.11.2023 tarihi Çarşamba günü saat 15.00’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
9- İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İLAN OLUNUR.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01926424