• $32,976
 • €35,9526
 • 2501.11
 • 10871.5
11 Temmuz 2024 Perşembe 00:02 | Son Güncelleme:

UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL KİRA İHALESİ İLANI

UŞAK BELEDİYESİ GAYRİMENKUL KİRA İHALESİ İLANI

1- Mülkiyeti Uşak Belediyesine ait, Uşak Belediyesi Mücavir Alan İçi Tekstil Atığı Kumbarası Konulması ve Kumbaralardan Atıkların Toplanması İşi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45inci maddesine göre açık arttırma teklif usulü ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

2- Tekstil Atığı Kumbarası Konulması ve Kumbaralardan Atıkların Toplanması İhalesi, aşağıda belirtilen gün ve saatte belediye encümeninin huzurunda belediye encümen salonunda yapılacaktır.

No Açıklama Adet İhale Muhammen Bedel (3 yıllık) TL
(KDV Hariç)
Geçici Teminat (%3)
Tarihi Saati
1 Uşak Belediyesi Mücavir Alan İçi Tekstil Atığı Kumbarası Konulması ve Kumbaralardan Atıkların Toplanması İşi 250 24.07.2024 16:50 1.937.050,00 58.111,50


3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
Gerçek Kişiler;

 1. İkametgâh ilmühaberi ile nüfus cüzdan sureti,
 2. Vekâleten girecekler ise noter tasdikli vekâletname,
 3. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
 4. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
 5. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.
 6. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden atık yönetimi yönetmeliği kapsamında “ 20.01.10” atık kodlu giysiler ve “20.01.11” atık kodlu tekstil ürünlerini toplama ve ayırma lisans belgesi ve ekleri.
 7. Çevre izni ve lisans belgesi geçerliliğine dair, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden, ilan tarihi sonrası alınacak yazı


Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

 1. İhale tarihi itibari ile tüzel kişiliği temsile haiz şahısları gösterir belge (Yetki Belgesi),
 2. Noter tasdikli İmza Sirküleri,
 3. Ticaret ve Sanayi Odasından Oda Kayıt Sicil Belgesi,
 4. Belediye Gelir Tahakkuk Şefliği Sicil Servisinden Borcu Yoktur Belgesi,
 5. Şartname Bedeli Alındı Makbuzu,
 6. Yatırılan Geçici Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu vereceklerdir.
 7. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden atık yönetimi yönetmeliği kapsamında “ 20.01.10” atık kodlu giysiler ve “20.01.11” atık kodlu tekstil ürünlerini toplama ve ayırma lisans belgesi ve ekleri.
 8. Çevre izni ve lisans belgesi geçerliliğine dair, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden, ilan tarihi sonrası alınacak yazı


4- İstekliler posta ile yapacakları tekliflerini en geç 24.07.2024 Çarşamba günü saat 16:40’ a kadar Sarayaltı Mahallesi Ramazan Akar Sokak No:3 Uşak Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü adresinde olacak şekilde iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen postalar dikkate alınmaz.

5- İhaleye ait her türlü şartname mesai saatleri içinde Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünde görülebileceği gibi, 1.000,00.-TL bedel karşılığında aynı müdürlükten suret alınabilir. İhaleye katılabilmek için İhale Şartnamesi satın alınması zorunludur.

6- Belediye Encümeni ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.


İlan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02057565