• $32,4464
  • €34,5176
  • 2489.89
  • 9679.8
21 Şubat 2024 Çarşamba 00:02 | Son Güncelleme:

T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 14. AİLE MAHKEMESİ

T.C. İstanbul Anadolu 14. AİLE MAHKEMESİ'NİN

ESAS NO:2019/557 Esas
DAVALI:ELENA ALUÇ
Davalı Elena Aluç'un bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen kendisine ulaşılamadığı, adres araştırmalarından da sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla, tebligat yerine geçmek üzere gerekçeli kararın gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Mahkememizin 21/12/2023 tarih 2019/557 Esas 2023/1808 Karar sayılı kararı ile;
"1- Davanın KABULÜ ile;İstanbul İli, Fatih İlçesi, Cerrahpaşa Mahallesi/Köyü, Cilt No: 14, Hane No: 1049 , BSN: 22 ’de nüfusa kayıtlı Şinork ve Arşalos oğlu, 26/08/1958doğumlu, 251.....330 TC Kimlik Numaralı Davacı BERÇ ALUÇ ile; aynı yer, BSN: 67’de nüfusa kayıtlı, Marin ve Iona kızı, Cervenia 10/04/1975doğumlu, 25037050484 TC Kimlik Numaralı Davalı ELENA ALUÇ’un 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 166/1 maddesi gereği BOŞANMALARINA,
2- Kararın kesinleşmesine müteakip iki tasdikli suretinin gereği için ilgili Nüfus Müdürlüğüne GÖNDERİLMESİNE,
3- Dava açılırken alınan 44,40TL peşin harcın karar tarihi itibariyle alınması gereken 269,85TL'den mahsubu ile 225,45‬‬TL'nin davalıdan alınarakhazineye gelir kaydına,
4-Dosyada dava açılırken alınan 44,40TL ve 80,70TLbaşvurma harçları, 44,40TL peşin harç,80,70TL yenileme harcı, dosyada davacı gider avansından karşılanmış olan 9.783,56TL tebligat veilanen tebligat masraflarının davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine,
5-Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hükümtarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 17.900,00TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarakdavacıya verilmesine,
Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda verilen karar tefhim edildi, usulen anlatıldı.
Karara karşı, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun istinafa ilişkin 341 vd. Hükümleri doğrultusunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 Haftalık süre dahilinde Mahkememize yahut başka bir yer Mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve harcı ile gerekli giderlerinin tamamını ödemek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf yasa yoluna başvurulabilir" şeklinde karar verildiğinin davalı ELENA ALUÇ'a tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 08/02/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN01987481