• $33,0425
  • 36,1063
  • 2559.77
  • 11156.2
5 Temmuz 2024 Cuma 00:07 | Son G黱celleme:

S中躎 SULH HUKUK MAHKEMES軳DEN

S中躎 SULH HUKUK MAHKEMES軳DEN

T.C. SÖÜT SULH HUKUK MAHKEMES軳DEN
ESAS NO :2024/4 Tereke

B軱EC軰 ili, SÖÜT ilçesi, KAYABALI mah/köy 23 Cilt, 31 Aile s齬a no 16 s齬ada nüfusa kay齮l 13/02/1972 do饀mlu 26/06/2017 tarihinde vefat eden müteveffa NECM 轊KER'nun miras yasal mirasç齦ar齨齨 tümü taraf齨dan reddedildi餴ndenterekenin iflas hükümleri kapsam齨da tasfiyesinin yap齦mas talep edildi餴nden, Kefalet sebebiyle alacakl齦ar齞a dahil olmak üzere alakadar olanlar齨 alacak ve borçlar齨 ilan tarihinden itibaren en geç B軷 ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimli餴mize müracaatlar ile beyan ve kay齮 ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. maddesi gere餴nce alacaklar齨 bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasç齦ar ne hsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakk齨da bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyar齨ca ilan olunur. 01/07/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02055901