• $33,1952
  • €36,0226
  • 2551
  • 11156.2
11 Temmuz 2024 Perşembe 00:03 | Son Güncelleme:

SİNOP 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

SİNOP 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C.SİNOP1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N
DOSYA NO: 2023/650Esas,

KARAR NO: 2024/67Karar,
Tehdit ve Hakaret suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/01/2024 tarihli ilamı ile hakkında davanın durmasına karar verilenFahri ve Zehra oğlu, 17/03/1981 doğumlu, Can KESKİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, dosyadakiadres bilgilerinin yetersiz olmasındandolayı yapılan tüm tebligatlar bila tebliğ iade olmuş, gerekçeli karartebliği imkansızlaşmıştır.
"Sanık Can KESKİN hakkında üzerine atılı müşteki Erhan Açıkgöz'e karşı tehdit ve hakaret suçunu işlediğinden bahisle 5237 sayılı TCK'nın 106/1-1, 125/2, 53/1 58 maddeleri uyarınca cezalandırılması amacıyla iddianame düzenlenmişse de; sanığın üzerine atılı suçların 5271 sayılı CMK'nın 253. Maddesi kapsamındauzlaştırma hükümleri uygulanması gereken suçlardan olması, soruşturma aşamasında usule uygun gerçekleştirilmiş bir uzlaştırma işleminin bulunmadığının anlaşılması sebebiyle; 5271 sayılı CMK'nın 253. Maddesinde düzenlenen kovuşturma şartı olan uzlaştırma koşulu gerçekleşmediği yapılan yargılama neticesinde anlaşıldığından 5271 sayılı CMK 223/8-2 Maddesi gereğince DAVANIN DURMASINA, Sanığın işlediği iddia olunan hakaret ve tehdit suçuna ilişkin olarak uzlaştırma hükümlerinin uygulanabilmesi amacıyla gereğinin takdir ve ifası amacıyla dosyanın Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilmesine"
İş bu Basit Yargılama neticesi verilen hükmünilanı tarihinden itibaren 7 gün içerisindemahkememize veya başka bir Asliye Ceza Mahkemesineverilecek bir dilekçe veyazabıt katibine sözlü beyanda bulunmak suretiileİTİRAZ YASA YOLUNAbaşvurabilecekleri, karara itiraz edilmesi halinde; 5271 sayılı CMK'nın 252/3. Maddesi uyarınca; itiraz üzerine mahkememizce duruşma açılarak ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, taraflar gelmese bile duruşma yapılarak yokluklarında CMK 223. Maddesi uyarınca hüküm verilebileceği,Mahkememizin, ikinci fıkra uyarınca hüküm verirken, 251 inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verdiği hükümle bağlı olmadığı,5271 sayılı CMK'nın söz konusu karara; 5271 sayılı CMK'nın 252/3-son gereği, sanık dışındaki kişiler tarafından itirazedildiği hallerde 5271 sayılı CMK 251/3 uyarınca yapılan sanıkhakkında yapılanindirimin korunacağı,sanık tarafından hakkında verilen karara itiraz edilmesi halinde 5271 sayılı CMK'nın 251/3 maddesi uyarınca hakkında yapılan 1/4 oranındaki indirimin korunmayacağı,duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi halinde duruşma yapılmayacağı ve itiraz edilmemiş sayılacağının ihtarına karar vermekle; iş bu karara karşı yukarıda belirtilen şekilde ve süresinde yasal yollara başvurulmaması halinde, karar kesinleştirilerek infaza verileceğine ilişkin karar verildiği hususunun sanık Can KESKİN ' e 7201sayılıTebligatKanununun28.vemüteakip maddelerigereğinceİLANEN TEBLİĞİNE,aynı yasanın 31. Maddesi gereğinceilanen yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı, ilan masrafının şimdiliksuçüstüödeneğindenkarşılanacağı hususuilanentebliğ olunur.05/07/2024

#ilangovtr BASIN NO:ILN02059084