• $32,2053
  • €35,1156
  • 2500.7
  • 10643.6
13 Mayıs 2024 Pazartesi 00:01 | Son Güncelleme:

NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN
T.C. NİĞDE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO:2019/266 Esas

DAVALI:KERİM DUYAR
Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davası nedeniyle;
Mahkememizce tarafınıza tebliğ için davetiye çıkarılmış olup, adresinize ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebligat yapılmış olmakla, yapılan UYAPsorgusunda halen adres durumunuzda bir değişiklik olmaması sebebiyle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Mahkememizin 19/10/2023 tarih, 2019/266 Esas ve 2023/494 Karar sayılı kararı ile; "...1-Davanın KABULÜ ile Niğde ili Merkez ilçesi Ovacık köyü 128 ada 1 parsel, 249 ada 6 parsel, 249 ada 7 parsel, 2120 parsel sayılı taşınmazların muris İveşe Duyar adına olan tapu kayıtlarının İPTALİ ile davacı adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, 2-Niğde ili Merkez ilçesi Ovacık köyü 133 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 3.752,61/13.045,86 hissesinin İPTALİ ile davacı adına paylı mülkiyet şeklinde TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE, fen bilirkişisi Ömer Çağlak'ın 25/04/2023 tarihli rapor ve krokisinde taralı olarak gösterilen 3.752,61 m2 alanındavacıya ait olduğununtapu sicilinin beyanlar hanesine işlenmesine,3-Davacı tarafça fazla yatırıldığı anlaşılan 2.300,15-TL harcın kararın kesinleşmesi beklenmeksizin davacı tarafa iadesine, 4-Talep olmadığından vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,..." şeklinde karar verildiğinden tebliğ yerine geçerli işbu ilanın tebliğinden itibaren yedi gün sonra davalı Kerim DUYAR'a (T.C 313*****532 nolu, Rasim ve Ümmühan oğlu, 02/03/1979 doğumlu) yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02030794