• $32,996
  • €35,9493
  • 2550.65
  • 11222.9
8 Temmuz 2024 Pazartesi 00:10 | Son Güncelleme:

KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KARAKÖPRÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI


Madde 1- İlçemiz sınırları dâhilinde aşağıdaki tabloda belirtilen Mahallelerde bulunan Mülkiyeti Karaköprü Belediyesine ait taşınmazların satışı; Karaköprü Belediye Meclisinin 07.11.2022 tarih ve 183 sayılı kararı ile Karaköprü Belediye Encümenine yetki verilmiş olup, Karaköprü Belediye Encümeninin 03.07.2024 tarih ve 229 sayılı kararları ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Belediye Hizmet binasında bulunan Encümen Toplantı salonunda aşağıdaki tabloda da belirtilen tarih ve saatlerde Encümen huzurunda satışı yapılacaktır.

S.
No
İli
İlçesi
Mahalle Ada
No
Parsel Yüzölçümü
Cinsi Beher m²
Fiyatı
Toplam Bedel
(KDV Dâhil)
Geçici Teminat Miktarı (%3) Parsel İhale Tarih Saati
1 Şanlıurfa
Karaköprü
Mehmetçik Mahallesi 174 1 3860,58 m² Arsa 7.500,00-TL 28.954.350,00-TL 868.630,50 TL Tarih : 24.07.2024 Saat : 10:30Madde 2- Geçici teminat tahmin edilen bedel üzerinden alınır. Tabloda belirtilen nispeti %3 (yüzde üç) tutarı tabloda belirtilen şekildedir. Kesin teminatı ihale bedeli üzerinden alınır. Nispeti %6 (yüzde altı) dır.
Karaköprü Belediye Başkanlığı:
Teminat-Geçici teminat Hesabı:2266-35615639-5182
İban:TR890001002266356156395182

Madde 3- İhale ile ilgili Şartname Karaköprü Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden mesai saatleri içersinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale şartnamesinin satış bedeli 1000-TL (Bin Türk Lirası)’dir.
Karaköprü Belediye Başkanlığı:
Harç-Şartname Hesabı:2266-3561539-5184
İban:TR350001002266356156395184

Madde 4- Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar tabloda da belirtilen tarih ve saatlerde Karaköprü Belediyesi Ana Merkez Hizmet Binası Encümen Toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 5- İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/c Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Madde 6- İhale; umuma açık olup, özel, tüzel, kurum, kuruluş ve şahıslar ile yapı kooperatifleri girebilirler.


A) İstekli Gerçek Kişi (Şahıs) ise;
a) Türkiye’de Kanuni ikametgâhı olması,
b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,
c) Noter tasdikli imza beyannamesi,
ç) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
d) İhaleye iştirak edecek tarafından her sayfası imzalanmış şartname,
e) Nüfus Cüzdanı Sureti veya arkalı önlü nüfus cüzdan fotokopisi,
f) İhale Şartnamesi satın aldığına dair makbuz aslı,
g) Yukarıdaki tabloda belirtilen muhammen bedelin en az %3’ ü tutarındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya Limit Dâhili Süresiz Banka Teminat Mektubu,
ğ) Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,
h) SGK, Maliye ve Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

B) İstekli Tüzel Kişi (Şirket vb.) ise Yukarıda Bahsi Geçen Belgelere Ek Olarak;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile Elektronik posta adresi,

c) İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil gazetesi, bu bilgilerin tamamının Ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini sunmaları gerekmektedir

ç) SGK,ve Maliyeye herhangi bir borcu olmadığına dair belge,

d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerden dolayı yargı kararıyla hüküm giymediğine dair belge (EKAP)

Madde 8- İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler, en geç; 23.07.2024 Salı günü saat 16:00’ya kadar yukarıda istenen belgeler ile birlikte Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

İhaleye iştirak edeceklere duyurulur.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02057051