• $32,3607
  • €34,4602
  • 2438.65
  • 9814.19
21 Şubat 2024 Çarşamba 00:01 | Son Güncelleme:

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİC. A.Ş.

ŞEHİRHATLARI GEMİLERİ KLAS YENİLEME, ARA, HAVUZ, SUALTI VE YILLIK SÖRVEY HİZMETİ ALINACAKTIR

İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2024/196105 İKN’li ŞEHİRHATLARI GEMİLERİ KLAS YENİLEME, ARA, HAVUZ, SUALTI VE YILLIK SÖRVEY HİZMETİ İŞİhizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/196105

1-İdarenin
a)Adı : İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
b)Adresi : BEDRETTİN MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO: 63/A 34440 KASIMPAŞA BEYOĞLU/İSTANBUL
c)Telefon ve faks numarası : 2123138000 - 2122565799
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a)Adı : ŞEHİRHATLARI GEMİLERİ KLAS YENİLEME, ARA, HAVUZ, SUALTI VE YILLIK SÖRVEY HİZMETİ İŞİ
b)Niteliği, türü ve miktarı : 18 adet Yolcu Gemisinin Klas Yenileme, Ara, Havuz, Sualtı ve Yıllık Sörvey İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Şehir Hatları Turz. San. Tic. A.Ş. Haliç Tersanesi, Kabataş, Kumkapı ve Kasımpaşa/ İSTANBUL
ç)Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren310(ÜçyüzOn) gündür
d)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren1gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.03.2024 - 10:30
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa - Beyoğlu / İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren60 (Altmış)takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) :Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi :Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO:ILN01987174