• $28,9195
  • €31,2951
  • 1887.67
  • 7978.82
18 Kasım 2023 Cumartesi 00:01 | Son Güncelleme:

ISPARTA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ISPARTA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

ISPARTA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No İli / İlçesi Mahalle / Köy Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) Fiili Durumu İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati
1 Isparta / Merkez Gülcü Mahallesi Arsa 3563 3 4.473,65 55,47 Tarımsal Karakterli Konut Alanı 250.000,00 50.000,00 İşgalsiz Acık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) 30.11.2023 09:00
2 Isparta / Merkez Sav Beldesi Ham Toprak - 7387 27,26 Tam Konut Alanı 48.605,00 9.721,00 İşgalsiz Acık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) 30.11.2023 09:20
3 Isparta / Merkez Küçükhacılar Köyü Arsa 103 2 1.111,09 184,49 Konut Alanı 214.050,00 42.810,00 İşgalsiz Acık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) 30.11.2023 09:40
4 Isparta / Merkez Büyükhacılar Köyü Arsa - 2752 110,22 Tam Konut Alanı 117.950,00 23.590,00 İşgalsiz Acık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) 30.11.2023 10:00
5 Isparta / Merkez Kadılar Köyü Ham Toprak - 4078 3.848,55 Tam İmarsız 600.000,00 120.000,00 5,50 m²'si ahır, 175,00 m²'si bahçe olarak işgalli Acık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) 30.11.2023 10:20
6 Isparta / Merkez Kadılar Köyü Ham Toprak _ 4238 551,60 Tam İmarsız 55.160,00 11.032,00 İşgalsiz Acık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) 30.11.2023 10:40
7 Isparta / Merkez Yakaören Köyü Hamtoprak 227 111 1.297,30 Tam İmarsız 170.000,00 34.000,00 İşgalsiz Acık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) 30.11.2023 11:00
8 Isparta / Merkez Yakaören Köyü Hamtoprak 228 8 8.093,52 Tam İmarsız 2.590.000,00 518.000,00 İşgalsiz Acık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) 30.11.2023 11:20
9 Isparta / Merkez Direkli Köyü Hamtoprak _ 1668 21.563,65 17.563,65 İmarsız 1.942.895,00 388.579,00 221,06 m²' si tarımsal amaçlı işgalli Acık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) 30.11.2023 11:40
10 Isparta / Merkez İstiklal - 1 Mahallesi Bodrum zemin altı normal katlı 5 mağaza 24 daireli Kargir Apartman 8143 100 713,50 21,40 (Arsa Payı) Konut Alanı 1.962.500,00 392.500,00 2. Kat 12 Nolu Bağımsız Bölümün 30/1000 Hissesinin Satışı Acık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) 30.11.2023 14:00
11 Isparta / Merkez Pirimehmet Mahallesi Arsa 2045 3 227,57 Tam Konut Alanı 3.020.000,00 604.000,00 İşgalli Acık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) 30.11.2023 14:20
12 Isparta / Merkez Çünür Mahallesi Arsa 8391 8 3.117,96 Tam Konut Alanı 35.078.000,00 7.015.600,00 İşgalsiz Kapalı Teklif Usulü (2886 S.K. 36. Md.) 30.11.2023 14:40
1) Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların satışına ilişkin ihaleler karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36'ncı (Kapalı teklif usulü) ve 45'inci (Acık teklif usulü) maddesi uyarınca satışları yapılacaktır.
2) a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır.
b) Zarf yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
c) Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerine kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
d) Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
e) Postadaki geçikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir
f) Komisyon başkanlığına verilen teklifler harhangi bir sebeple geri alınamaz.
g) Dış zarfların açılması ile iç zarfların açılması ve son tekliflerin alınma işlemi 2886 sayılı Kanunun 39. ve 40. maddelerine göre yapılacaktır.
3) İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına;
a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını,
b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,
c) Geçici teminata ait belgeyi, (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması yasal zorunluluktur.)
ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi,
d) Kamu tüzel kişilerinin, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlarla birlikte, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi,
Vermeleri gerekmektedir.
4) Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez.
5) Satışı yapılacak taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Isparta Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
6) Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde; tablonun 10, 11 ve 12. sırasında bulunan taşınmazlar hariç olmak üzare, satış bedeline %20 (Yüzde yirmi) oranında indirim uygulanır.
7) 4706 sayılı Kanun uyarınca taşınmazların satış bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
8) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince taşınmaz satış bedelinin; 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmibeş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir.
9) Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve üzerlerinde ihale kalması halinde ihale iptal edilecektir.
10) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
11) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir.
İLAN OLUNUR

#ilangovtr BASIN NO: ILN01933864