• $32,8421
 • €35,1648
 • 2451.36
 • 10471.3
21 Mayıs 2024 Salı 00:02 | Son Güncelleme:

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


İnebolu Belediyesinin özel mülkiyeti olarak hüküm ve tasarrufu altındaki İlçemiz Musa Mahallesi Kurt Köyü mevkii 146 ada 1 parsel üzerinde bulunan 3.024,08m2 taşınmaz arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35. Maddesinin (a) bendine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile taşınmaz mal satış şartnamesi hükümleri doğrultusunda İnebolu Belediye Başkanlığı tarafından, 03/06/2024 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 14:00’de, Belediye Başkanlığı hizmet binasının zemin katında bulunan Sinema ve Çok Amaçlı Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacak ihale ile satılacaktır.
Satışı yapılacak taşınmazın;

İli Kastamonu Pafta --
İlçesi İnebolu Ada 146 Ada
Mahalle/Köy Musa Mahallesi Parsel 1 Parsel
Caddesi Kurt Köyü Mevkii Tapu Tarihi 17/06/2021
Cinsi Taşınmaz Cilt No ---
Yüzölçümü (m2) 3.024,08 Kütük Sahife No 5/468
Taşınmaz Niteliği Arsa Yevmiye No -----

İhale Dosyası Satış Bedeli (Şartname Bedeli) 15.000,00TL (On Beş Bin Türk Lirası)
Taşınmaz Arsanın Tahmin Edilen Toplam Satış Bedeli 15.000.000,00TL (On Beş Milyon Türk Lirası)
Geçici Teminat Tutarı (Toplam Satış Bedelinin %3’ü) 450.000,00TL (Dört Yüz Elli Bin Türk Lirası)
İhale Dosyasının Temin Edileceği Yer İnebolu Belediye Başkanlığı / Yazı İşleri Müdürlüğü
Camikebir Mah. Gümrük Sokak No:5 İnebolu/KASTAMONU
İhale Dosyasının Temin Edileceği Son Tarih 03/06/2024 Saat: 12:00
İhale için Son Evrak Verme Tarihi ve Saati 03/06/2024 Saat 14:00
İhale için Evrak Teslim Adresi İnebolu Belediye Başkanlığı / Yazı İşleri Müdürlüğü
Camikebir Mah. Gümrük Sokak No:5 İnebolu/KASTAMONU
İhale Tarihi ve Saati
(Dış Zarfların ve İç zarfların Açılması)
03/06/2024 Saat:14:00
İhale Salon Adresi
(Dış Zarfların ve İç Zarfların Açılacağı Yer)
İnebolu Belediye Başkanlığı
Sinema ve Çok Amaçlı Toplantı Salonu
Camikebir Mah. Gümrük Sokak No:5 İNEBOLU/KASTAMONU

 1. İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN
 1. İsteklinin ihaleye katılabilmesi için ihaleye ait şartnamede belirtilen belgeleri ve hazırlayacakları tekliflerini, ihale için son evrak verme tarih ve saatine kadar (İnebolu Belediye Başkanlığı) Camikebir Mahallesi Gümrük Sokak No:5 adresine teslim etmesi veya posta yoluyla ulaşmış olması gerekmektedir. Postada oluşacak gecikmeden idare sorumlu değildir.
 2. Bu ihaleye gerçek veya tüzel kişi veya bunların oluşturdukları ortak girişimler teklif verebilecektir.
 3. Bu işin ihalesine katılmak üzere istekli kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 1. İHALE İÇİN İSTENİLEN BELGELER
 1. DIŞ ZARF

-Teklifin gerçek kişi tarafından verilmesi halinde üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan nüfus cüzdanı fotokopisi.
- Türkiye’de tebligat için adres beyanı gösteren belge, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi verilmesi
- Tüzel kişi olması halinde ilgili sicile kayıtlı olduğuna dair ihale yılına ait belge verilmesi,
- Tüzel kişilerde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noterden onaylı imza beyannamesi veya imza sirküleri aslı,
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, ihaleye katılmaya ilişkin olarak vekil adına düzenlenmiş, noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza sirküleri,
- Bankalardan alınmış süresiz İnebolu Belediye Başkanlığı adına geçici teminat mektubu veya İnebolu Belediyesi veznesine nakit olarak yatırılmış geçici teminat alındı makbuzu veya İnebolu Belediye Başkanlığına ait banka hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontu,
- İhale şartnamesinin satın alındığına dair alındı belgesi konulacaktır.

 1. İÇ ZARF
 • İç zarfa şartnameye uygun olarak düzenlenecek Teklif Mektubu konulacaktır.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve şartnamede açıklanan biçimde teklifte bulunulması gerekmektedir. ihale teklif dosyası idareye teslim edildikten sonra dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İş bu ilan metni mevzuat gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermektedir.
Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerine kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir.
İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan Olunur.16/05/2024 İNEBOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

#ilangovtr BASIN NO: ILN02035348