• $32,4919
  • €35,0851
  • 2432.23
  • 10471.3
4 Haziran 2024 Salı 00:01 | Son Güncelleme:

İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

T.C.
İNEBOLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2024/181 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Devlet Su Islerı Genel Müdürlüğü tarafından tarafından dava konusu Kastamonu İli, Bozkurt İlçesi, Merkez Mah. 175 ada 53 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasına başlanıldığı, maliklerin hepsi ile uzlaşılamadığından, davacı tarafından mahkememizde kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır. Davalı adına çıkarılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren veya tebligat yapılanmayanlara gazete ile ilan tarihinden itibaren 14. md. öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Devlet Su Islerı Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, idari davada iptal davası açıldığı ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden taşınmazın kamulaştırılan kısmının kamulaştırma yapan idare adına tapuya tescil edileceği, tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Bozkurt Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davetiyelerin tebliğinden itibaren 10 gün içinde kamulaştırmaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ilgililere 2942 Sayılı Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02041559