• $32,8248
  • €35,2439
  • 2450.67
  • 10771.4
30 Mayıs 2024 Perşembe 00:10 | Son Güncelleme:

HV.K.K. ALEMDAĞ 15. FÜZE ÜS KOMUTANLIĞINDAN

HV.K.K. ALEMDAĞ 15. FÜZE ÜS KOMUTANLIĞINDAN

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI


PATATES, KURU SOĞAN, YUMURTA VE YOĞURT ALIMImal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/680050
1-İdarenin
a)Adı : 15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b)Adresi : ALEMDAG 34796 ALEMDAĞ ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
c)Telefon ve faks numarası : 2163123982 - 2163120276
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a)Adı : PATATES, KURU SOĞAN, YUMURTA VE YOĞURT ALIMI
b)Niteliği, türü ve miktarı : 1'inci Kısım: - Patates = 13000 KG - Kuru Soğan = 4000 KG 2'nci Kısım: - Yumurta = 85000 Adet 3'üncü Kısım: - Yoğurt = 9500 KG Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : 15'inci Füze Üs Komutanlığı / Genel Malzeme Komutanlığı/ İaşe Depoları Alemdağ /İSTANBUL
ç)Süresi/teslim tarihi : Taahhüt konusu mallar sözleşmenin idare ve yüklenici tarafından imzalanmasını müteakip 360 (Üçyüzaltmış) takvim günü içerisinde günlük/haftalık/aylık ihtiyaçlar nispetinde teslim edilecektir. (Sözleşme 01 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak olup; 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.)
d)İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.


3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.06.2024 - 10:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : 15'İNCİ FÜZE ÜS KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI ALEMDAĞ/İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren90 (Doksan)takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02040758