• $32,8562
 • €35,1795
 • 2452.61
 • 10471.3
30 Mayıs 2024 Perşembe 00:10 | Son Güncelleme:

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Madde 1-İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:
Tabloda belirtilen 5 (beş) adet taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satışa çıkartılmıştır.
Madde 2-İHALE BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Mahalle Ada/
Parsel
Cinsi Kat Bağımsız Bölüm m2 Muhammen Şatış Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
Gedikkaya 1777/71 Konut Z 4 146,82 (3+1) 3.600.000,00 TL 108.000,00 TL 13.06.2024 15.00
Gedikkaya 1777/71 Konut 1 5 112,12 (2+1) 2.600.000,00 TL 78.000,00 TL 13.06.2024 15.05
Gedikkaya 1777/71 Konut 1 7 100,65 (2+1) 2.600.000,00 TL 78.000,00 TL 13.06.2024 15.10
Gedikkaya 1777/71 Konut 2 9 112,12
(2+1)
2.750.000,00 TL 82.500,00 TL 13.06.2024 15.15
Gedikkaya 1777/71 Konut 2 12 146,82 (3+1) 3.850.000,00 TL 115.500,00 TL 13.06.2024 15.20

Geçici teminat muhammen satış bedeli (%3) üzerinden ihale öncesi Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Teminat mektubu ve hazine bonosu kabul edilecektir.
Madde 3- İhale şartnamesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. İsteyenlere 500,00 TL karşılığında şartname verilir. İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve geçici teminat bedelini yatırması zorunludur. İhale, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 15:00’dan itibaren Hacı Miktat Mahallesi Alpaslan Caddesi No: 1 Giresun Belediyesi Meydan Ana Bina Kat: 2 ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.
Madde 4- İhaleye katılmak isteyenlerin;

 1. Tebligat için adres göstermesi.
 2. Kanuni İkametgah belgesi.
 3. Vekaleten girenler için vekaletname. (Noter onaylı)
 4. Noter onaylı imza sirküleri.
 5. Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi. (Noter onaylı)
 6. Ortak girişim olması halinde noter onaylı ortaklık belgesi.
 7. Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz.
 8. Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
 9. Giresun Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”

İstenilen belgeler ihale günü en geç saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne verilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Madde 5- Uygun bedelin tespiti; Muhammen satış bedelinin arttırılması şeklinde olacak ve teklifler ona göre değerlendirilecektir. En yüksek muhammen satış bedelini veren uygun bedel olarak değerlendirilecektir.

#ilangovtr BASIN NO:ILN02040138