• $32,7878
  • €35,1602
  • 2457.99
  • 10471.3
5 Haziran 2024 Çarşamba 00:01 | Son Güncelleme:

BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

50 KALEM YEDEK PARÇA MALZEME

BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

50 Kalem Yedek Parça Malzememal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/731860

1-İdarenin
a)Adı : BALTALİMANI KEMİK HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b)Adresi : Baltalimanı Mh. Baltalimanı Hisar Cd.No:56 34470 Baltalimanı SARIYER/İSTANBUL
c)Telefon ve faks numarası : 2123237075 - 2123237089
ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a)Adı : 50 Kalem Yedek Parça Malzeme
b)Niteliği, türü ve miktarı : 50 Kalem Yedek Parça Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c)Yapılacağı/teslim edileceği yer : M.S.Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ç)Süresi/teslim tarihi : 1-Sağlık Tesisinin yazılı talepleri doğrultusunda firmalardan sözleşme süresince ihtiyaca binaen peyder pey olacak şekilde sipariş talep edilecektir. Yüklenici sağlık tesislerine sipariş yöntemini ve bildirim numarası veya mail adresini yazılı bildirecektir. 2-Ürünlerinin teslimatları, ilgili depo sorumluları aksini talep etmediği sürece mesai başlama saatinden 1 saat sonra ve mesai bitiminden 2 saat öncesine kadar teslim alınır. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında teslimat kabul edilmeyecektir. Sipariş evraklarının firmanın eline ulaştığı tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde malzeme teslimatının yapılması gerekmektedir.
d)İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün


3-İhalenin

a)İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.06.2024 - 10:00
b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : M.S.Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Satınalma Toplantı Odası


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1.Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
İhale edilen Bilgi İşlem malzemelerinin hastanenin mevcut sistem ve donanımlarına uyumlu olması şartı aranacaktır.
İhale listesinde belirtilen 1,2,5,6,7,9,10,12,30,35,36,39,40,41,42,43,44,46,49 no’lu kalemlerin montaj ve/veya devreye alma sürecinde idarenin talebi halinde yüklenici firma teknik destek vereceğine dair taahhüt verecektir.
Teklif değerlendirme aşamasında komisyon ve teknik personel tarafından değerlendirilecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
Madde 1
Madde 2
Madde 3
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15(yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren90 (Doksan)takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02043121