• $7,4067
  • €8,9955
  • 441.821
  • 1540.21
08 Ocak 2021 Cuma 19:37 | Son Güncelleme:

Somuncu baba kimdir ne zaman öldü? Somuncu Baba türbesi nerede ve hangi ildedir?

Somuncu baba kimdir ne zaman öldü" Somuncu Baba türbesi nerede ve hangi ildedir"

Osmanlı dönemlerinde yaşayan ünlü alim ve mutasavvıf olan Somuncu Baba ‘bayramiye' tarikatının kurucusu olan Hacı Bayram Veli hazretlerinin hocasıdır. Somuncu Baba Dini ilim ile alakalı onay alarak, hak yolu göstermek üzere vazifesi olan Anadolu'ya gider ve Bursa iline yerleşir. Çilehanesinin yanına ekmek fırını yaptırır. Burada somun pişirmek suretiyle sokak sokak dolaşıp ‘somunlar, müminler' diyerek insanlara ekmek dağıtır. Somun dağıtması nedeni ile ‘Somuncu Baba' kimdir, türbesi nerede ve hangi ildedir?

Somuncu Baba Külliyesi'nde, koronavirüs nedeniyle sessizlik hakim. Yılın bir çok gününde ziyaretçilerin akınına uğradığı Külliye'nin bu sessizliği dikkatlerden kaçmadı. Bilindiği üzere Somuncu Baba Hazretleri alim ve tasavvuf ehli kimseler üzerinde emeği ve etkisi bulunan bir kimse olmakla birlikte, kabrine yapılan ziyaretler kültürümüzün temel taşlarından biri haline geldi. Peki Somuncu baba kimdir? Somuncu Baba türbesi nerede ve hangi ildedir?

SOMUNCU BABA TÜRBESİ NEREDE VE HANGİ İLDEDİR?

Malatya’nın Darende ilçesi zaviye mahallesinde yer alan Somuncu Baba Türbesinin 1686 yılında yapıldığı düşünülmektedir. Caminin orta yerinde olan türbe ve balıklı göl bir arada görülebilmektedir. Cumhuriyet devri ahşap işçiliğinin muhteşem örneklerinden bir sanduka ile muhafaza edilen Şeyh Hamiti Veli zaviyesinin camisi yıkılınca yerine taş ve ahşap malzemeden bugünkü cami inşaatı gerçekleştirilmiştir. Türbe içerisinde taş mimari ile işlenmiş kabirler yer alır. Caminin güneyinde bir kütüphane bodrum katında ise Somuncu Baba Müzesi Yer almaktadır.

SOMUNCU BABA TÜRBESİ ZİYARET GÜNLERİ VE SAATLERİ?

Türbe ve hazire bölümü başta olmak üzere; ek cami, yeni cami, kütüphane, müze, balıklı havuzu ve avlusu ile Külliye her sene binlerce misafiri ağırlamaktadır. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarının karşılanabildiği ve huzur dolu vakitler geçirebilecekleri sosyal alanlarda inşa edilen Somuncu Baba Türbesi ziyaret saatlerinde herhangi bir sınırlama bulunmadığı için dilediğiniz vakit ziyaret gerçekleştirebilmektesiniz.

SOMUNCU BABA KİMDİR?

Şeyh Hamidüddin‐i Aksarayî, Bursa'da ufacık bir fırında, yapıp fakire fukaraya dağıttığı bereketli ekmekler sayesinde kendisine Somuncu Baba denmiştir. İslam dünyası için çok önemli âlimler yetiştirmiştir. Bunlar arasındaki en önemli isim Hacı Bayram Veli'dir.

Somuncu Baba'nın (Şeyh Hamidüddin‐i Aksarayî) İran'ın Azerbaycan bölgesinin Hoy şehrinde değil, Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğduğu tahmin edilmektedir. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur, ama kaynaklarca doğum tarihi 1331 yılı olarak kabul edilir. İlk eğitimini babası Şeyh Şemseddin Musa'dan aldıktan sonra Şam ve Hoy'da eğitimini tamamlamıştır.

Hamîdüddin Aksarâyî, Erdebil Tekkesi'nde tasavvuf eğitimini tamamladıktan ve bir süre inziva hayatı yaşadıktan sonra şeyhinin emriyle Anadolu'ya dönüp Bursa'ya yerleşti. Osmanlı Devleti'nin baş şehri olan Bursa'da iki göz bir fırın yaptırdı, bir kısmında ekmek yaparken, diğer kısmında inzivaya çekildi. Ufak fırınında yaptığı ekmekleri çarşıda

'Somunlarmüminler'diyereksattı. Yaptığı ekmeğin lezzeti ve bereketi dilden dile yayıldı, halk arasında 'Somuncu Baba' olarak tanınmaya başladı. Söylentiler Yıldırım Bayezid Hanın damadı Emir Sultan'ın da kulağına gitti ve onu fırınında ziyaret etti.

Emir Sultan, Hamîdüddin Aksarâyî'nin kendini gizlemiş bir âlim olduğunu görür görmez anlar, sık sık onu ziyaret eder.

Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid'in isteği üzerine Bursa'daki Ulucami'de vaazlar vermiştir. Bu vesile ile Bursa halkı arasında tanınmış ve takdir görmüştür. Somuncu Baba, bu şekilde halk içine karışıp hayat sürmekte iken Ulucami'nin açılışı sırasında Emîr Sultan tarafından hükümdarla (Yıldırım Bayezid) tanıştırılmıştır.

Kaynakların ifadesine göre, hükümdarın damadı olan Emîr Sultan kendisine yapılan hutbe okuma teklifini, “Gavs‐ı a'zam şu anda bu şehirdedir, onların mübarek varlığı varken halka nasihat ve hitap etmeyi bize teklif etmek münasip değildir" diyerek reddetmiş ve bu görevin Somuncu Baba'ya verilmesini tavsiye etmiştir.

Bunun üzerine Yıldırım Bayezid, cuma namazını kıldırma ve hutbe okuma görevini Somuncu Baba'ya tevcih edince o da mecburen hutbeye çıkmak zorunda kalmış, namazdan sonra verdiği vaazda Fâtiha sûresini yedi farklı şekilde tefsir ederek Molla Fenârî'nin karşılaşmış olduğu bir güçlüğü de halletmiştir.

Somuncu Baba'nın Bursa'daki fırını

Bu olayın ardından sırrının açığa çıkması, halk ve iktidar nezdinde tanınan bir şahsiyet haline gelmesi, kendisine yönelik ilginin gitgide artması, halkın arasına karışıp sakin bir hayat sürmeyi daha çok tercih eden Somuncu Baba'yı bunalttı ve çareyi Bursa'dan ayrılmakta buldu.

Bursa'dan ayrılan Somuncu Baba Adana, Şam ve Mekke'ye gitmiştir. Birkaç yıl kadar Anadolu'dan uzak kaldığı anlaşılan Somuncu Baba, nihaî olarak Aksaray'a yerleşmiştir.

Osmanlı müellifi sûfî Harizîzâde Mehmed Kemaleddin'in (ö. 1882), 1879 yılında tamamladığı ve Arapça olarak kaleme aldığı üç ciltlik Tibyânü'l‐Vesâili'l‐Hakâik adlı tarikatlar ansiklopedisinde Somuncu Baba'nın Bursa'dan ayrıldıktan sonra Hacı Bayram'la birlikte Şam'a gittiği, ardından Mekke'ye geçtiği, burada üç yıl kaldıktan sonra da Aksaray'a yerleştiği anlatılmaktadır. Orijinal yazma nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde olan Harizîzâde'nin bu Arapça eseri, henüz Türkçe 'ye çevrilmemiştir.

Abdurrahman el-Askerî ise Somuncu Baba'nın Bursa'dan ayrıldıktan sonra Ceyhan Nehri'nin kenarında bulunan Kozan (Sis) Kalesi yakınlarındaki bir köyde yerleştiğini ve Hacı Bayram-ı Veli'nin de buraya gelip kendisini ziyaret ettiğini belirtmiştir. Burada bir süre kaldıktan sonra önce Şam'a gitmiş, buradan Mekke' ye hacca gitmiş olan Somuncu Baba, hac dönüşü Aksaray'a yerleşmiştir. Aksaray'da Hacı Bayram-ı Veli'yi dünyaya ve ahirete ait ilimlerde eğiterek yetiştirmiş, onu irşad vazifesi için Ankara'ya görevlendirmiştir.

Ünlü Osmanlı müfessiri ve şairi Bursalı İsmail Hakkı'nın27 (ö. 1725) kaleme aldığı Silsilenâme‐i Celvetiyye adlı eserde Somuncu Baba'nın Bursa'dan ayrılarak Aksaray'a yerleştiği ve burada kaldığı anlatılır. Eserdeki ifadeler şu şekildedir: Şeyh Hamîd'in pederi Şemseddin Musa Kayseriyelidir, Şeyh Ha‐ mid'e “Hamîdüddin" dahi derler, Aksaray'da sâkin olmuşdur… Şeyh Hamîd ol gece merkebine süvâr olub[Bursa'dan]Aksaray tarafına gitmiş ve orada ihtifâ et‐miştir (gizlenmiştir).

Somuncu Baba Türbesi Darende

1412 yılında vefat eden Somuncu Baba, Aksaray' da Hacı Bayram-ı Veli tarafından cenaze namazı kıldırıldıktan sonra bugünkü türbesinin olduğu yere defnedildi.

Meşhur Osmanlı âlimi Taşköprizade Ahmed Efendi'nin (ö. 1561) 1558 yılında Arapça olarak kaleme aldığı Osmanlı âlimleri ve şeyhlerine dair eş‐ Şekaiku'n‐Numaniye fî‐Ulemai'd‐Devleti'l‐Osmaniye adlı biyografik eserinde, Şeyh Hamîd'in (Somuncu Baba) Aksaray'a yerleşerek burada vefat ettiği ve Aksaray'da defn olunduğu söylenmektedir. Orijinal yazma nüshaları birçok kütüphanede mevcut olan Taşköprizade'nin bu eseri, 1985 yılında Ahmed Suphi Furat tarafından Türkçe'ye çevrilerek yayınlanmıştır.

Somuncu Baba başta Hacı Bayram Veli olmak üzerine Şeyh Bedreddin, Baba Yusuf Hâkikî ve Molla Fenari gibi birçok âlim yetiştirmiştir.

Bu yazı Tarihçi ve Osmanlı Arşivleri Uzmanı Orhan Özdil'in “Somuncu Baba'nın Mezarı Üzerine Bazı Tespitler" isimli araştırmasından yararlanarak yazılmıştır.

Osmanlı kültürünü etkileyen bu önemli simaların hizmetlerini ve kültürümüze katkılarını anlamak için bizzat yetiştirdiği ve yetişmesine vesile olduğu bazı isimleri zikretmemiz yeterlidir. Böylece kültürümüz için ne kadar önemli olduklarını ve büyük değerler ifade ettiklerini anlamaya çalışabiliriz. Bu önemli isimler ve metfun oldukları yerler şu şekildedir:

Halil Taybi- Darende

Baba Yusuf Hakiki- Aksaray

Akşemseddin – Beypazarı – Göynük

Ömer Dede- Göynük

Hızır Dede- Bursa

Akbıyık Sultan- Bursa

İnce Bedreddin- Darende

Yazıcıoğlu- Gelibolu

Şeyh Lutfullah- Balıkesir

Şeyhî- Kütahya

Şeyh Üftade- Bursa

Aziz Mahmud Hüdayi- İstanbul

Muslihiddin Halife- İskilip

Uzun Selahaddin- Bolu

<h3>Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oldu. Sarı Kırmızılılar çok zo

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç yorumu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Beş asırlık Tarihi Maraş Çarşısı'nın dış cephesi yenileniyor

başkan Erdoğan, Elazığ'da deprem konutları anahtar teslim törenine katıldı