İmsak
05:12
Güneş
06:39
Öğle
13:13
ikindi
16:47
Akşam
19:36
Yatsı
20:58

Esma-i Hüsna

 • 1.Gün

  Allah (C.C.): "Eşi benzeri olmayan, bütün noksan sıfatlardan münezzeh tek ilah, Her biri sonsuz bir hazine olan bütün isimlerini kuşatan özel ismi. İsimlerin sultanı."

  Er-Rahmân: "Dünyada bütün mahlükata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden."

  Er-Rahîm: "Ahirette, müminlere sonsuz ikram, lütuf ve ihsanda bulunan."

 • 2.Gün

  El-Melik: "Mülkün, kainatın sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan."

  El-Kuddûs: "Her noksanlıktan uzak ve her türlü takdıse layık olan."

  Es-Selâm: "Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran."

 • 3.Gün

  El-Mü'min: "Güven veren, emin kılan, koruyan."

  El-Müheymin: "Her şeyi görüp gözeten."

  El-Azîz: "İzzet sahibi, her şeye galip olan."

 • 4.Gün

  El-Cebbâr: "Azamet ve kudret sahibi. Dilediğini yapan ve yaptıran."

  El-Mütekebbir: "Büyüklükte eşi, benzeri olmayan."

  El-Hâlık: "Yaratan, yoktan var eden."

 • 5.Gün

  El-Bâri: "Her şeyi kusursuz ve uyumlu yaratan."

  El-Musavvir: ''Varlıklara şekil veren."

  El-Gaffâr: "Günahları örten ve çok mağfiret eden."

 • 6.Gün

  El-Kahhâr: "Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim olan."

  El-Vehhâb: "Karşılıksız hibeler veren, çok fazla ihsan eden."

  Er-Rezzâk: "Bütün mahlükatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan."

 • 7.Gün

  El-Fettâh: "Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran. "

  El-Alîm: "Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen."

  El-Kâbıd: "Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan."

 • 8.Gün

  El-Bâsıt: "Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten."

  El-Hâfıd: "Dereceleri alçaltan"

  Er-Râfi: "Şeref verip yükselten."

 • 9.Gün

  El-Mu'ız: "Dilediğini aziz eden, izzet veren."

  El-Müzil: "Dilediğini zillete düşüren."

  Es-Semi: "Her şeyi en iyi işiten."

 • 10.Gün

  El-Basîr: "Gizli açık, her şeyi en iyi gören."

  El-Hakem: "Mutlak hakim, hakkı batıldan ayıran. Hikmetle hükmeden."

  El-Adl: "Mutlak adil, çok adaletli."

 • 11.Gün

  El-Latîf: "Lütuf ve ihsan sahibi olan. Bütün incelikleri bilen."

  El-Habîr: "Olmuş olacak her şeyden haberdar."

  El-Halîm: "Cezada, acele etmeyen, yumuşak davranan."

 • 12.Gün

  El-Azîm: "Büyüklükte benzeri yok. Pek yüce."

  El-Gafûr: "Affı, mağfireti bol."

  Eş-Şekûr: "Az amele, çok sevap veren."

 • 13.Gün

  El-Aliyy: "Yüceler yücesi, çok yüce."

  El-Kebîr: "Büyüklükte benzeri yok, pek büyük."

  El-Hafîz: "Her şeyi koruyucu olan."

 • 14.Gün

  El-Mukît: "Her yaratılmışın rızkını, gıdasını veren, tayin eden."

  El-Hasîb: "Kulların hesabını en iyi gören."

  El-Celîl: "Celal ve azamet sahibi olan."

 • 15.Gün

  El-Kerîm: "Keremi, lütuf ve ihsanı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden."

  Er-Rakîb: "Her varlığı, her işi her an görüp, gözeten, kontrolü altında tutan."

  El-Mucîb: "Duaları, istekleri kabul eden".

 • 16.Gün

  El-Vâsi: "Rahmet, kudret ve ilmi ile her şeyi ihata eden'"

  El-Hakîm: "Her işi hikmetli, her şeyi hikmetle yaratan."

  El-Vedûd: "Kullarını en fazla seven, sevilmeye en layık olan."

 • 17.Gün

  El-Mecîd: "Her türlü övgüye layık bulunan."

  El-Bâis: "Ölüleri dirilten."

  Eş-Şehîd: "Her zaman her yerde hazır ve nazır olan."

 • 18.Gün

  El-Hakk: "Varlığı hiç değişmeden duran. Var olan, hakkı ortaya çıkaran."

  El-Vekîl: "Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıran."

  El-Kaviyy: "Kudreti en üstün ve hiç azalmaz."

 • 19.Gün

  El-Metîn: "Kuvvet ve kudret kaynağı, pek güçlü."

  El-Veliyy: "İnananların dostu, onları sevip yardım eden."

  El-Hamîd: "Her türlü hamd ve senaya layık olan."

 • 20.Gün

  El-Muhsî: "Yarattığı ve yaratacağı bütün varlıkların sayısını bilen."

  El-Mübdi: "Maddesiz, örneksiz yaratan."

  El-Muîd: ''Yarattıklarını yok edip, sonra tekrar diriltecek olan."

 • 21.Gün

  El-Muhyî: "İhya eden, dirilten, can veren."

  El-Mümît: "Her canlıya ölümü tattıran."

  El-Hayy: "Ezeli ve ebedi hayat sahibi."

 • 22.Gün

  El-Kayyûm: 'Varlıkları diri tutan, zatı ile kaim olan."

  El-Vâcid: "Kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan, istediğini, istediği vakit bulan."

  El-Macîd: "Kadri ve şanı büyük, keremi, ihsanı bol olan."

  El-Vâhid: "Zat, sıfat ve fiillerinde benzeri ve ortağı olmayan, tek olan."

 • 23.Gün

  Es-Samed: "Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, herkesin muhtaç olduğu."

  El-Kâdir: "Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan."

  El-Muktedir: "Dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi kolayca yaratan kudret sahibi."

  El-Mukaddim: "Dilediğini, öne alan, yükselten."

 • 24.Gün

  El-Muahhir: "Dilediğini sona alan, erteleyen, alçaltan."

  El-Evvel: "Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan."

  El-Âhir: "Ebedi olan, varlığının sonu olmayan."

  Ez-Zâhir: "Varlığı açık, aşikar olan, kesin delillerle bilinen."

 • 25.Gün

  El-Bâtın: "Akılların idrak edemeyeceği, yüceliği gizli olan."

  El-Vâlî: "Bütün kainatı idare eden."

  El-Müteâlî: "Son derece yüce olan."

  El-Berr: "İyilik ve ihsanı bol, iyilik ve ihsan kaynağı."

 • 26.Gün

  Et-Tevvâb: "Tevbeleri kabul edip, günahları bağışlayan."

  El-Müntekim: "Zalimlerin cezasını veren, intikam alan."

  El-Afüvv: "Affı çok olan, günahları affetmeyi seven."

  Er-Raûf: "Çok merhametli, pek şefkatli."

 • 27.Gün

  Mâlik-ül Mülk: "Mülkün, her varlığın sahibi."

  Zül-Celâli vel ikrâm: "Celal, azamet ve pek büyük ikram sahibi."

  El-Muksit: "Her işi birbirine uygun yapan."

  El-Câmi: "Mahşerde her mahlükatı bir araya toplayan."

 • 28.Gün

  El-Ganiyy: "Her türlü zenginlik sahibi, ihtiyacı olmayan."

  El-Mugnî: "Müstağni kılan. ihtiyaç gideren, zengin eden."

  El-Mâni: "Dilemediği şeye mani olan, engelleyen."

  Ed-Dârr: "Elem, zarar verenleri yaratan."

 • 29.Gün

  En-Nâfi: "Fayda veren şeyleri yaratan."

  En-Nûr: "Alemleri nurlandıran, dilediğine nur veren."

  El-Hâdî: "Hidayet veren."

  El-Bedî: "Eşi ve benzeri olmayan güzellik sahibi, eşsiz yaratan."

 • 30.Gün

  El-Bâkî: ''Varlığının sonu olmayan, ebedi olan."

  El-Vâris: "Her şeyin asıl sahibi olan."

  Er-Reşîd: "İrşada muhtaç olmayan, doğru yolu gösteren. "

  Es-Sabûr: "Ceza vermede acele etmeyen."