aksam.com.tr

Esmaü’l-Hüsna 

En ince ve nasıl yapıldığı bilinmeyen işleri bilen, derinliklere ve bilinmezlere nüfuz eden. Bilinen veya bilinmeyen, görülen veya görülmeyen yerlerden, akla, hayale gelmeyen yollardan ve yerlerden kuluna nimetler, hayırlar ve faydalar çıkaran, sürekli lütfeden… 

El-Lâtîf isminin zikri (129) adettir. Zikir saati Zühre; zikir günü Cuma’dır. 

Sırları Ve Hikmetleri 

Bu mübarek isim, pek çok konuda okunmakta ve faydalı olmaktadır. Geçim sıkıntısı, rızk darlığı, müşteri azlığı veya yokluğu çekenler, elindeki malı satamayanlar, bela ve musibetlere maruz kalanlar, düşmanları tarafından rahatsız edilip baskı altında tutulanlar… Kısacası her türlü sıkıntıya maruz kalanlar hep bu ismin himayesine sığınırlar.  
Her gün beş vakit namazın arkasından (129) defa “Yâ Lâtîf” diyerek, işlerini Allah’a havale eden kimse, başarılı olur. Darlık ve sıkıntıya düşmez, zorlukları kolayca geçer, bela ve musibetlerden korunur. 

 

Esmaü’l-Hüsna

El-Afüvv (c.c):  Kullarının günahlarını çokça affeden anlamındadır. Ebced. Değeri: (156) Zikir Saati: Güneş Etkileri ve Özellikleri: Rızık bolluğu, kalp huzuru ve af dilemek, affedilmek için okunabilir. Güneş saatinde bu ismin zikriyle meşgul olan kimsenin kalbi nurla dolar. Şefkat ve merhameti artar, kendisine karşı yapılan hataları affeder, bu vesileyle kendi günahları da bağışlanır. Nefsanî yönelişleri terk eder. Gönlü ferahlık ve huzurla dolar. 

El-Afüvv İsm-i Şerifiyle Dua  

Ramazan’ın son anlarında bu ismi şerifle dua edelim: “Allah’ım! Ben senin kulunum, kulunun oğluyum, cariyenin oğluyum, senin avucunun içindeyim, alnım senin elinde. Hakkımdaki hükmün caridir. Kazan ne olursa hakkımda adâlettir. Kendini isimlendirdiğin veya kitabında indirdiğin veya yanında var olan gayb hazinesinden seçtiğin, sana ait her bir isim adına senden Kur’ân’ı kalbimin baharı, sıkıntı ve üzüntülerimin atılmasına vesile kılmanı dilerim.”  
Âmin! Elfü elfi âmin ya Muîn! Bi-hürmeti seyyidi’l Enbiyâ-i vel-mürselin ve’l-hamdü lillahi Rabbi’l-Âlemin. 

 

 

Esmaü’l-Hüsna 

Er-Râfi’: Bu mübarek ismin zikri (351) adettir. Zikir saati Güneş, günü pazardır. Pazar güneş saati ise sabah erken ve ikindi sonrasıdır; bu saatlerde okunabilir. 

Sırları Ve Hikmetleri 

1. Bu ismin ve terkibinin müthiş bir tesir gücü vardır. Dünya ve ahiret derecesini yükseltmek isteyenler, halk arasında sevilip sayılarak şeref itibar görüp yücelmek, Allah (c.c) tarafından sevilmek isteyenler bu mübarek ismin etkisiyle istediklerine ulaşabilirler.

2. Bu ismin zikrine devam edip virt edinenlerin üzerinden gam, kasavet ve keder kalkar.

3. Bir yere rüzgâr estirmek için bu ismin tertibine (yapıldığı usule) başvurulur. Rüzgar ne taraftan eserse, tertibi yapan kimse o tarafa arkasını döner. Çokça tecrübe olunmuştur.

4. Zulmünden korkulan bir kimsenin huzuruna girmezden önce 70 kere okuyan kimse, o zalimin zulmünden emin olur.

5. Gece yarısı, 351 kere okuyan kimse isteğine kavuşur.     

Esmaü’l-Hüsna 

Sırları Ve Hikmetleri 

1. Bu ismin zikrini istenilen ölçü ve saatte yerine getiren kimse, her türlü işte ve giriştiği mücadelede, alım-satımda, daha önce bilmediği bir iş ve sanatta bile olsa başarıya ulaşır. 

2. Seferde ve hazarda, hac ve diğer yolculuklarda, karada ve denizde başarılı olur. 3. Bu ismi “EL-KADİRU, EL-MUKTEDİR” ismiyle birlikte her gün sabah ikindi ve gece yarısı 305 kere zikretmeye devam hastalar da Allah’ın izniyle şifaya kavuşur. 4. Belirtilen miktarda, gün ve saatte okuyan kimse, hasretini çektiği kimseye kavuşur; âşık okusa maşukuna kavuşur. 5. Abdest esnasında okumaya devam eden kimse, düşman şerrinden korunur. 

Esmaü’l-Hüsna 

Rûhî Sıkıntılar Ve Çareleri 

İnsanı sıkan, boğan, bunaltan olaylar vardır. Çünkü ruh ıstırap çektiği zaman sıkıntı hali ortaya çıkar yani kabz hali. Bu durumda sıkan olayı ve sıkıntıyı yaratanı bulmak, çözümü için ona müracaat etmek gerekir. 

1. sebebi günahlar olabilir. Ruh, günahlardan azap duyar ve vicdan sıkılır. Vicdan da ruhun fonksiyonlarından biridir. İyilik ve ibadet yaptığımızda nasıl genişleyip rahatlar ve uçacak gibi olursak, kulluk bilinciyle hareket edip ibadet alışkanlığı olan ve günahlardan kaçan bir insan, istemeyerek de olsa bir günah işleyince ruhu sıkılır, boğulacak gibi olur. Çünkü ruhun yerçekimi günahlardır. 

2. sebebi ise moralimizi bozan işler ve günlük olaylardır. Onlar da zaten yine ruh dünyamıza kötü tesir yapan ve içimize yatmayan şeylerdir ki, bunlarda da bize yapılan haksızlıklar, yani günah bulaşığı olan ve bizim karşısındaki çaresizliklerimizin etkisi vardır. 

Esmaü’l-Hüsna 

Sırları Ve Hikmetleri 

1. Belirtilen miktarda (72 defa), her gün sabah namazından sonra vird edinip okuyan kimse, rızık bolluğuna, mala-mülke kavuşur, dünyalık sıkıntısı çekmez. 

2. Her gün 72 defa okuyup vird edinen kimse, herkes tarafından sevilip sayılır, çevresi genişler, kapalı kapılar açılır, malı v parası artar. 

3. Bu isim-i şerif, ruhsal hastalıklara iyi gelir. Çünkü bütün sıkıntı ve üzüntülerin kaynağı ruhtur. Ruh ise kabz halinde iken sıkılıp, daralır. Yukarıda izah ettiğimiz gibi, El-Kabız ismi ile sıkılan kimse yine El-Bâsıt ismi ile açılır, rahatlar.    

 

Esmaü’l-Hüsna 

ER-REZZÂK isminin zikri (308) adettir. Zikir saati Zühre, Cuma günüdür. Havas âlimleri, bu ismin Hz. Mikâil (a.s)’ın tespihi olduğunu söylerler. Cuma günü Zühre saati sabah erken ve ikindiden sonradır. Gece ise akşamdan sonraki ikinci saat ve gecenin yarısından sonradır. 

Sırları ve Hikmetleri 

1. Borçtan ve maddi sıkıntılardan kurtulmak ve borçlanacak duruma düşmemek içinRezzak isminin zikrine başvurulur. 
2. Kalbinde sıkıntı ve içinde daralma olan bir kimse belirtilen miktarda okursa, sıkıntısı gider, ferahlık kazanır. 
3. Her gün sabah namazından sonra veya güneş doğarken (308) defa okuyan kimse, hiç ummadığı yerlerden ummadığı şekilde rızk sahibi olur ve çeşitli nimetlere kavuşup bolluk içinde yaşar. 

Esmaü’l-Hüsna 

Sırları Ve Hikmetleri 

El-Vehhâb isminin zikri (14) adettir. Büyük ebcede çekilmesi halinde 14x14=196 olur. Zikir saati Zühre, Cuma günüdür. Cuma günü Zühre saati, sabah güneş doğarken ve ikindi sonrasıdır. Gece ise akşamdan bir saat sonrası ile gece yarısından sonraki ilk saattir. Bir kimse her gün beş vakit namazın farzını kılıp selam verdikten sonra yerinden ayrılmadan 14 kere bu ismin zikrine devam ederse, yaşadığı sürece yokluk ve geçim sıkıntısı çekmez. Yüce Allah o kimseye bu ismin zikri hürmetine bol dünyalık verir.